Навігація
GDPR > Стаття 22. Автоматизоване індивідуальне вироблення й ухвалення рішень, у тому числі, профайлінг
Завантажити в PDF

Стаття 22 GDPR. Автоматизоване індивідуальне вироблення й ухвалення рішень, у тому числі, профайлінг

Article 22 GDPR. Automated individual decision-making, including profiling

1. Суб’єкт даних повинен мати право не підлягати рішенню, що ґрунтується винятково на автоматизованому опрацюванні, в тому числі, профайлінгу, що породжує правові наслідки для чи подібним чином істотно впливає на нього або неї.

1. The data subject shall have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning him or her or similarly significantly affects him or her.

Коментар експерта
(EN) Author
Siarhei Varankevich
(EN) Siarhei Varankevich CIPP/E, CIPM, CIPT, MBA, FIP
FIP_IAPP
(EN) Co-Founder & CEO of Data Privacy Office LLC. Data Protection Trainer and Principal Consultant

2. Параграф 1 не застосовують, якщо рішення:

2. Paragraph 1 shall not apply if the decision:

Коментар експерта

(a) є необхідним для укладення чи виконання договору між суб’єктом даних і контролером даних;

(a) is necessary for entering into, or performance of, a contract between the data subject and a data controller;

Коментар експерта

(b) дозволено законодавством Союзу або держави-члена, яке поширюється на контролера та яким також передбачено відповідні заходи для захисту прав і свобод та законних інтересів суб’єкта даних; або

(b) is authorised by Union or Member State law to which the controller is subject and which also lays down suitable measures to safeguard the data subject’s rights and freedoms and legitimate interests; or

Коментар експерта

(c) ґрунтується на прямо висловленій згоді.

(c) is based on the data subject’s explicit consent.

Коментар експерта
Пов'язані норми

3. У ситуаціях, вказаних у пунктах (a) та (c) параграфа 2, контролер даних повинен вжити належних заходів для гарантування охорони прав, свобод, законних інтересів суб’єктів даних, принаймні права на людське втручання з боку контролера, висловлення своєї думки та оскарження рішення.

3. In the cases referred to in points (a) and (c) of paragraph 2, the data controller shall implement suitable measures to safeguard the data subject’s rights and freedoms and legitimate interests, at least the right to obtain human intervention on the part of the controller, to express his or her point of view and to contest the decision.

Коментар експерта

4. Рішення, вказані в параграфі 2, не повинні ґрунтуватися на спеціальних категоріях персональних даних, вказаних у статті 9(1), за винятком застосування пункту (a) або (g) статті 9(2) та відсутності передбачених належних заходів щодо охорони прав, свобод, законних інтересів суб’єктів даних.

4. Decisions referred to in paragraph 2 shall not be based on special categories of personal data referred to in Article 9(1), unless point (a) or (g) of Article 9(2) applies and suitable measures to safeguard the data subject’s rights and freedoms and legitimate interests are in place.

Коментар експерта
Пов'язані норми
Коментар експерта ISO 27701 Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Коментар експерта

(EN)

Data Subject Request Letter Sample

Concern: Request to object to automated decision

Dear Madam, Dear Sir,

I am subject to a decision made by your [company | organization | etc.] based solely on [automated processing | profiling | etc.].

(EN) […]


to read the full text

(EN) Author
Louis-Philippe Gratton
(EN) Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
(EN) Privacy Expert
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraphs to article 22 GDPR:

7.2.2 Identify lawful basis

Control

The organization should determine, document and comply with the relevant lawful basis for the processing of PII for the identified purposes.

Implementation guidance

Some jurisdictions require the organization to be able to demonstrate that the lawfulness of processing was duly established before the processing.

(EN) […]


to read the full text

Преамбули

(71) Суб'єкт даних повинен мати право не дотримуватися виконання рішення, що може передбачати вжиття заходу з оцінювання його або її персональних аспектів, винятково на підставі автоматизованого опрацювання, та яке породжує правові наслідки для нього чи неї або подібним чином істотно впливає на нього чи неї, а саме, автоматичну відмову в онлайн-заявці на кредит або практику наймання працівників за допомогою Інтернет-ресурсів без будь-якого втручання людини. Таке опрацювання включає "профайлінг", що складається з будь-якої форми автоматизованого опрацювання персональних даних із оцінюванням персональних аспектів, що стосуються фізичної особи, зокрема для аналізу або передбачення аспектів, що стосуються продуктивності суб'єкта даних на роботі, економічної ситуації, здоров'я, особистих переваг або інтересів, надійності або поведінки, місцезнаходження або пересування, якщо воно породжує правові наслідки, що стосуються його чи її, чи подібним чином істотно впливає на нього чи неї. Проте дозвіл на вироблення й ухвалення рішень на підставі такого опрацювання, в тому числі профайлінгу, необхідно надавати в разі, якщо це чітко передбачено законодавством Союзу чи держави-члена, яке поширюється на контролера, у тому числі для цілей моніторингу, запобігання шахрайству та ухиленню від сплати податків, що здійснюють відповідно до регламентів, стандартів і рекомендацій установ Союзу чи національних органів з нагляду і для гарантування безпеки і надійності послуги, яку постачає контролер, або необхідних для укладення чи виконання договору між суб'єктом даних і контролером, або якщо суб'єкт даних надав свою чітку згоду. У будь-якому разі таке опрацювання необхідно здійснювати згідно з відповідними гарантіями, що повинні включати надання конкретної інформації суб'єкту даних і право на втручання людини, висловлення своєї думки, отримання обґрунтування рішення, досягнутого після такого оцінювання, і оскарження рішення. Такий захід не повинен стосуватися дітей.

(71) The data subject should have the right not to be subject to a decision, which may include a measure, evaluating personal aspects relating to him or her which is based solely on automated processing and which produces legal effects concerning him or her or similarly significantly affects him or her, such as automatic refusal of an online credit application or e-recruiting practices without any human intervention. Such processing includes ‘profiling’ that consists of any form of automated processing of personal data evaluating the personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse or predict aspects concerning the data subject's performance at work, economic situation, health, personal preferences or interests, reliability or behaviour, location or movements, where it produces legal effects concerning him or her or similarly significantly affects him or her. However, decision-making based on such processing, including profiling, should be allowed where expressly authorised by Union or Member State law to which the controller is subject, including for fraud and tax-evasion monitoring and prevention purposes conducted in accordance with the regulations, standards and recommendations of Union institutions or national oversight bodies and to ensure the security and reliability of a service provided by the controller, or necessary for the entering or performance of a contract between the data subject and a controller, or when the data subject has given his or her explicit consent. In any case, such processing should be subject to suitable safeguards, which should include specific information to the data subject and the right to obtain human intervention, to express his or her point of view, to obtain an explanation of the decision reached after such assessment and to challenge the decision. Such measure should not concern a child.

Для того, щоб забезпечити правомірне та прозоре опрацювання, що стосується суб'єкта даних, враховуючи конкретні обставини та контекст, у якому опрацьовують персональні дані, контролер повинен застосувати відповідні математичні або статистичні процедури для профайлінгу, вжити необхідних технічних і організаційних заходів, необхідних для гарантування, зокрема, того, що фактори, які спричиняють неточності в персональних даних, виправлено, а ризик помилок скорочено, охороняти персональні дані в спосіб, що враховує потенційні ризики, наявні для інтересів та прав суб'єкта даних, і запобігає, між іншим, дискримінаційним наслідкам для фізичних осіб на підставі расової чи етнічної приналежності, політичних переконань, релігії або вірувань, членства в професійних союзах, генетичного стану або стану здоров'я, чи сексуальної орієнтації, або того, що спричиняє вжиття заходів із такими наслідками. Дозвіл на автоматизовані вироблення й ухвалення рішень та профайлінг на підставі спеціальних категорій персональних даних необхідно надавати лише за спеціальних умов.

In order to ensure fair and transparent processing in respect of the data subject, taking into account the specific circumstances and context in which the personal data are processed, the controller should use appropriate mathematical or statistical procedures for the profiling, implement technical and organisational measures appropriate to ensure, in particular, that factors which result in inaccuracies in personal data are corrected and the risk of errors is minimised, secure personal data in a manner that takes account of the potential risks involved for the interests and rights of the data subject and that prevents, inter alia, discriminatory effects on natural persons on the basis of racial or ethnic origin, political opinion, religion or beliefs, trade union membership, genetic or health status or sexual orientation, or that result in measures having such an effect. Automated decision-making and profiling based on special categories of personal data should be allowed only under specific conditions.

(72) Профайлінг регулюють норми цього Регламенту щодо опрацювання персональних даних, такі як законодавчі підстави принципів опрацювання або захисту даних. Необхідно уповноважити Європейську раду із захисту даних, засновану цим Регламентом ("Рада"), надавати настанови у таких питаннях.

(72) Profiling is subject to the rules of this Regulation governing the processing of personal data, such as the legal grounds for processing or data protection principles. The European Data Protection Board established by this Regulation (the ‘Board’) should be able to issue guidance in that context.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]