Навігація
GDPR > Стаття 51. Наглядовий орган
Завантажити в PDF

Стаття 51 GDPR. Наглядовий орган

Article 51 GDPR. Supervisory authority

1. Кожна держава-член покладає на один або декілька незалежних публічних органів відповідальність за моніторинг застосування цього Регламенту, для того, щоб захистити фундаментальні права та свободи фізичних осіб у сфері опрацювання та сприяти вільному руху персональних даних у межах Союзу (“наглядовий орган”).

1. Each Member State shall provide for one or more independent public authorities to be responsible for monitoring the application of this Regulation, in order to protect the fundamental rights and freedoms of natural persons in relation to processing and to facilitate the free flow of personal data within the Union (‘supervisory authority’).

Преамбули

(117) Заснування наглядових органів у державах-членах, наділених правом виконувати свої завдання та реалізовувати свої повноваження у повній незалежності, є істотним компонентом захисту фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням їхніх персональних даних. Держави-члени повинні мати можливість заснувати декілька наглядових органів з метою відображення їхньої конституційної, організаційної та адміністративної структури.

(117) The establishment of supervisory authorities in Member States, empowered to perform their tasks and exercise their powers with complete independence, is an essential component of the protection of natural persons with regard to the processing of their personal data. Member States should be able to establish more than one supervisory authority, to reflect their constitutional, organisational and administrative structure.

2. Кожний наглядовий орган сприяє послідовному застосуванню цього Регламенту в межах Союзу. З цією метою наглядові органи співпрацюють один з одним і з Комісією відповідно до глави VII.

2. Each supervisory authority shall contribute to the consistent application of this Regulation throughout the Union. For that purpose, the supervisory authorities shall cooperate with each other and the Commission in accordance with Chapter VII.

3. Якщо в державі-члені засновують більше, аніж один наглядовий орган, така держава-член призначає наглядовий орган, що повинен представляти такі органи в Раді, та встановлює механізм забезпечення дотримання іншими органами правил щодо механізму послідовності, вказаного в статті 63.

3. Where more than one supervisory authority is established in a Member State, that Member State shall designate the supervisory authority which is to represent those authorities in the Board and shall set out the mechanism to ensure compliance by the other authorities with the rules relating to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Преамбули

(119) Якщо держава-член засновує декілька наглядових органів, вона повинна в законодавчому порядку запровадити механізми забезпечення результативної участі таких наглядових органів у механізмі послідовності. Така держава-член повинна, зокрема, призначити наглядовий орган, що діятиме як єдиний координаційний центр для результативної участі таких органів у механізмі, щоб забезпечити оперативну та безперервну співпрацю з іншими наглядовими органами, радою і Комісією.

(119) Where a Member State establishes several supervisory authorities, it should establish by law mechanisms for ensuring the effective participation of those supervisory authorities in the consistency mechanism. That Member State should in particular designate the supervisory authority which functions as a single contact point for the effective participation of those authorities in the mechanism, to ensure swift and smooth cooperation with other supervisory authorities, the Board and the Commission.

Пов'язані норми ССРА

4. Кожна держава-член повідомляє Комісію про положення свого закону, який вона ухвалює відповідно до цієї глави, до 25 травня 2018 року та, без затримки, про будь-які подальші зміни і доповнення, що на них впливають.

4. Each Member State shall notify to the Commission the provisions of its law which it adopts pursuant to this Chapter, by 25 May 2018 and, without delay, any subsequent amendment affecting them.

Преамбули Залишити коментар
Преамбули

(117) Заснування наглядових органів у державах-членах, наділених правом виконувати свої завдання та реалізовувати свої повноваження у повній незалежності, є істотним компонентом захисту фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням їхніх персональних даних. Держави-члени повинні мати можливість заснувати декілька наглядових органів з метою відображення їхньої конституційної, організаційної та адміністративної структури.

(117) The establishment of supervisory authorities in Member States, empowered to perform their tasks and exercise their powers with complete independence, is an essential component of the protection of natural persons with regard to the processing of their personal data. Member States should be able to establish more than one supervisory authority, to reflect their constitutional, organisational and administrative structure.

(119) Якщо держава-член засновує декілька наглядових органів, вона повинна в законодавчому порядку запровадити механізми забезпечення результативної участі таких наглядових органів у механізмі послідовності. Така держава-член повинна, зокрема, призначити наглядовий орган, що діятиме як єдиний координаційний центр для результативної участі таких органів у механізмі, щоб забезпечити оперативну та безперервну співпрацю з іншими наглядовими органами, радою і Комісією.

(119) Where a Member State establishes several supervisory authorities, it should establish by law mechanisms for ensuring the effective participation of those supervisory authorities in the consistency mechanism. That Member State should in particular designate the supervisory authority which functions as a single contact point for the effective participation of those authorities in the mechanism, to ensure swift and smooth cooperation with other supervisory authorities, the Board and the Commission.

Залишити коментар
[js-disqus]