Навігація
GDPR > Стаття 55. Компетенція
Завантажити в PDF

Стаття 55 GDPR. Компетенція

Article 55 GDPR. Competence

1. Кожен наглядовий орган має компетенцію для виконання завдань і реалізації повноважень, покладених на нього згідно з цим Регламентом на території його власної держави-члена.

1. Each supervisory authority shall be competent for the performance of the tasks assigned to and the exercise of the powers conferred on it in accordance with this Regulation on the territory of its own Member State.

2. Якщо опрацювання здійснюється публічними органами або приватними органами, які діють на підставі пункту (c) або (e) статті 6(1), компетенцію має наглядовий орган відповідної держави-члена. У таких випадках статтю 56 не застосовують.

2. Where processing is carried out by public authorities or private bodies acting on the basis of point (c) or (e) of Article 6(1), the supervisory authority of the Member State concerned shall be competent. In such cases Article 56 does not apply.

Пов'язані норми

3. Наглядові органи не мають компетенції здійснювати нагляд за операціями опрацювання, які здійснюють суди, діючи як судові інстанції.

3. Supervisory authorities shall not be competent to supervise processing operations of courts acting in their judicial capacity.

Преамбули Залишити коментар
Преамбули

(122) Кожний наглядовий орган повинен володіти компетенцією на території своєї держави-члена для реалізації повноважень та виконання завдань, покладених на нього згідно з цим Регламентом. Вона повинна охоплювати, зокрема, опрацювання в контексті діяльності осідку контролера або оператора на території своєї власної держави-члена, опрацювання персональних даних, що здійснюють публічні органи чи публічні органи, що діють в цілях суспільного інтересу, опрацювання, яке впливає на суб'єктів даних на його території чи опрацювання, що здійснює контролер або оператор, які не мають осідку в Союзі, коли його спрямовано на суб'єктів даних, що проживають на його території. Це повинно включати розгляд скарг, поданих суб'єктом даних, проведення розслідувань щодо застосування цього Регламенту та сприяння громадській обізнаності про ризики, правила, гарантії та права в зв'язку з опрацюванням персональних даних.

(122) Each supervisory authority should be competent on the territory of its own Member State to exercise the powers and to perform the tasks conferred on it in accordance with this Regulation. This should cover in particular the processing in the context of the activities of an establishment of the controller or processor on the territory of its own Member State, the processing of personal data carried out by public authorities or private bodies acting in the public interest, processing affecting data subjects on its territory or processing carried out by a controller or processor not established in the Union when targeting data subjects residing on its territory. This should include handling complaints lodged by a data subject, conducting investigations on the application of this Regulation and promoting public awareness of the risks, rules, safeguards and rights in relation to the processing of personal data.

Залишити коментар
[js-disqus]