Навігація
GDPR > Стаття 92. Здійснення делегування
Завантажити в PDF

Стаття 92 GDPR. Здійснення делегування

Article 92 GDPR. Exercise of the delegation

1. Повноваження для ухвалення делегованих актів надаються Комісії з дотриманням умов, установлених у цій статті.

1. The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the conditions laid down in this Article.

2. Делеговані повноваження, зазначені в статті 12(8) і статті 43(8), надаються Комісії на невизначений період часу, починаючи з 24 травня 2016 року.

2. The delegation of power referred to in Article 12(8) and Article 43(8) shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from 24 May 2016.

Пов'язані норми

3. Європейський Парламент або Рада можуть у будь-який час відкликати делеговані повноваження, зазначені в статті 12(8) і статті 43(8). Рішення про відкликання припиняє делеговані повноваження, вказані в такому рішенні. Воно набуває чинності на наступний день після його публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу або на пізнішу вказану дату. Воно не впливає на чинність будь-яких делегованих актів, що вже набули сили.

3. The delegation of power referred to in Article 12(8) and Article 43(8) may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council. A decision of revocation shall put an end to the delegation of power specified in that decision. It shall take effect the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of any delegated acts already in force.

Пов'язані норми

4. Як тільки Комісія ухвалює делегований акт, вона надає його одночасно Європейському Парламенту і Раді.

4. As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to the European Parliament and to the Council.

5. Делегований акт, ухвалений відповідно до статті 12(8) і статті 43(8), набуває чинності тільки в тому випадку, якщо ні Європейський Парламент, ні Рада не висловили жодних заперечень протягом тримісячного періоду з дати надання зазначеного акта Європейському Парламенту і Раді, або, якщо до закінчення такого періоду і Європейський Парламент і Рада повідомили Комісію про те, що не матимуть заперечень. Такий період подовжується ще на три місяці за ініціативою Європейського Парламенту або Ради.

5. A delegated act adopted pursuant to Article 12(8) and Article 43(8) shall enter into force only if no objection has been expressed by either the European Parliament or the Council within a period of three months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by three months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

Пов'язані норми
Преамбули Залишити коментар
Преамбули

(166) Для виконання цілей цього Регламенту, а саме, захисту фундаментальних прав і свобод фізичних осіб і, зокрема, їхнього права на захист персональних даних, а також для забезпечення вільного руху персональних даних у всьому Союзі, Комісії необхідно делегувати повноваження ухвалювати акти згідно зі статтею 290 ДФЄС. Зокрема, делеговані акти необхідно ухвалювати на основі критеріїв і вимог для механізмів сертифікації, інформацію необхідно надавати у форматі стандартизованих іконок та процедур для надання таких іконок. Особливо важливим є проведення Комісією відповідних консультацій під час своєї підготовчої роботи, в тому числі, - на рівні експертів. Комісія, під час підготування та розроблення делегованих актів, повинна забезпечувати одночасне, вчасне та належне передавання відповідних документів до Європейського Парламенту і Ради.

(166) In order to fulfil the objectives of this Regulation, namely to protect the fundamental rights and freedoms of natural persons and in particular their right to the protection of personal data and to ensure the free movement of personal data within the Union, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission. In particular, delegated acts should be adopted in respect of criteria and requirements for certification mechanisms, information to be presented by standardised icons and procedures for providing such icons. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level. The Commission, when preparing and drawing-up delegated acts, should ensure a simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and to the Council.

Залишити коментар
[js-disqus]