Навігація
GDPR > Стаття 57. Завдання
Завантажити в PDF

Стаття 57 GDPR. Завдання

Article 57 GDPR. Tasks

1. Без обмеження інших завдань, встановлених згідно з цим Регламентом, кожний наглядовий орган на своїй території:

1. Without prejudice to other tasks set out under this Regulation, each supervisory authority shall on its territory:

(a) здійснює моніторинг і забезпечує застосування цього Регламенту;

(a) monitor and enforce the application of this Regulation;

(b) сприяє обізнаності громадськості та її розумінню ризиків, правил, гарантій і прав у зв’язку з опрацюванням. Особливу увагу необхідно приділити опрацюванню, спрямованому безпосередньо на дітей;

(b) promote public awareness and understanding of the risks, rules, safeguards and rights in relation to processing. Activities addressed specifically to children shall receive specific attention;

(c) консультує, згідно з законодавством держави-члена, національний парламент, уряд і інші установи та органи щодо законодавчих і адміністративних інструментів, що пов’язані з захистом прав і свобод фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням;

(c) advise, in accordance with Member State law, the national parliament, the government, and other institutions and bodies on legislative and administrative measures relating to the protection of natural persons’ rights and freedoms with regard to processing;

(d) сприяє обізнаності контролерів і операторів про їхні обов’язки за цим Регламентом;

(d) promote the awareness of controllers and processors of their obligations under this Regulation;

(e) на запит, надає інформацію будь-якому суб’єкту даних щодо реалізації їхніх прав за цим Регламентом і, за необхідності, з цією метою співпрацює з наглядовими органами в інших державах-членах;

(e) upon request, provide information to any data subject concerning the exercise of their rights under this Regulation and, if appropriate, cooperate with the supervisory authorities in other Member States to that end;

(f) розглядає скарги, подані суб’єктом даних, або органом, організацією чи асоціацією згідно зі статтею 80, і розслідує, наскільки це можливо, предмет скарги та повідомляє позивача про прогрес і наслідки розслідування в розумний строк, зокрема якщо існує необхідність подальшого розслідування чи координації з іншим наглядовим органом;

(f) handle complaints lodged by a data subject, or by a body, organisation or association in accordance with Article 80, and investigate, to the extent appropriate, the subject matter of the complaint and inform the complainant of the progress and the outcome of the investigation within a reasonable period, in particular if further investigation or coordination with another supervisory authority is necessary;

Пов'язані норми

(g) співпрацює, в тому числі, шляхом обміну інформацією та надання взаємної допомоги, з іншими наглядовими органами для забезпечення послідовності застосування та забезпечення виконання цього Регламенту;

(g) cooperate with, including sharing information and provide mutual assistance to, other supervisory authorities with a view to ensuring the consistency of application and enforcement of this Regulation;

(h) проводить розслідування щодо застосування цього Регламенту, в тому числі, на підставі інформації, отриманої від іншого наглядового органу чи іншого публічного органу;

(h) conduct investigations on the application of this Regulation, including on the basis of information received from another supervisory authority or other public authority;

(i) здійснює моніторинг відповідних тенденцій, доки вони впливають на захист персональних даних, зокрема, розроблення інформаційно-комунікаційних технологій і комерційної практики;

(i) monitor relevant developments, insofar as they have an impact on the protection of personal data, in particular the development of information and communication technologies and commercial practices;

(j) ухвалює стандартні договірні положення, вказані в статті 28(8) та пункті (d) статті 46(2);

(j) adopt standard contractual clauses referred to in Article 28(8) and in point (d) of Article 46(2);

Пов'язані норми

(k) започатковує і веде список у зв’язку з вимогами для оцінювання впливу на захист даних згідно зі статтею 35(4);

(k) establish and maintain a list in relation to the requirement for data protection impact assessment pursuant to Article 35(4);

Пов'язані норми

(l) консультує щодо операцій опрацювання, вказаних у статті 36(2);

(l) give advice on the processing operations referred to in Article 36(2);

Пов'язані норми

(m) заохочує розроблення кодексів поведінки відповідно до статті 40(1), надає висновок і схвалює такі кодекси поведінки, що забезпечують достатні гарантії, відповідно до статті 40(5);

(m) encourage the drawing up of codes of conduct pursuant to Article 40(1) and provide an opinion and approve such codes of conduct which provide sufficient safeguards, pursuant to Article 40(5);

Пов'язані норми

(n) заохочує запровадження механізмів сертифікації захисту даних і штампів і знаків захисту даних згідно зі статтею 42(1), і схвалює критерії сертифікації згідно зі статтею 42(5);

(n) encourage the establishment of data protection certification mechanisms and of data protection seals and marks pursuant to Article 42(1), and approve the criteria of certification pursuant to Article 42(5);

Пов'язані норми

(o) за необхідності, здійснює періодичний перегляд сертифікацій, виданих згідно зі статтею 42(7);

(o) where applicable, carry out a periodic review of certifications issued in accordance with Article 42(7);

Пов'язані норми

(p) розробляє і опубліковує критерії для акредитації органу для моніторингу кодексів поведінки згідно зі статтею 41 чи органу сертифікації згідно зі статтею 43;

(p) draft and publish the requirements for accreditation of a body for monitoring codes of conduct pursuant to Article 41 and of a certification body pursuant to Article 43;

Пов'язані норми

(q) проводить акредитацію органу для моніторингу кодексів поведінки згідно зі статтею 41 чи органу сертифікації згідно зі статтею 43;

(q) conduct the accreditation of a body for monitoring codes of conduct pursuant to Article 41 and of a certification body pursuant to Article 43;

Пов'язані норми

(r) надає дозвіл на договірні положення, вказані в статті 46(3);

(r) authorise contractual clauses and provisions referred to in Article 46(3);

Пов'язані норми

(s) ухвалює зобов’язальні корпоративні правила відповідно до статті 47;

(s) approve binding corporate rules pursuant to Article 47;

Пов'язані норми

(t) сприяє діяльності Ради;

(t) contribute to the activities of the Board;

(u) веде внутрішні записи порушень положень цього Регламенту та заходів, вжитих згідно зі статтею 58(2); і

(u) keep internal records of infringements of this Regulation and of measures taken in accordance with Article 58(2); and

Пов'язані норми

(v) виконує будь-які інші завдання, пов’язані з захистом персональних даних.

(v) fulfil any other tasks related to the protection of personal data.

2. Кожний наглядовий орган полегшує подання скарг, вказаних у пункті (f) параграфа 1 за допомогою заходів, таких як форма подання скарги, яку також можна оформити в електронному форматі без обмеження інших засобів зв’язку.

2. Each supervisory authority shall facilitate the submission of complaints referred to in point (f) of paragraph 1 by measures such as a complaint submission form which can also be completed electronically, without excluding other means of communication.

3. Виконання завдань кожного наглядового органу здійснюють на безоплатній основі для суб’єкта даних і, за необхідності, для співробітника з питань захисту даних.

3. The performance of the tasks of each supervisory authority shall be free of charge for the data subject and, where applicable, for the data protection officer.

4. Якщо запити є явно необґрунтованими чи надмірними, зокрема, через їхнє багаторазове повторення, наглядовий орган може стягувати розумну плату, що ґрунтується на адміністративних витратах, або ухилитися від виконання дій на запит. Наглядовий орган повинен нести тягар доведення явно необґрунтованого чи надмірного характеру запиту.

4. Where requests are manifestly unfounded or excessive, in particular because of their repetitive character, the supervisory authority may charge a reasonable fee based on administrative costs, or refuse to act on the request. The supervisory authority shall bear the burden of demonstrating the manifestly unfounded or excessive character of the request.

Преамбули Залишити коментар
Преамбули

(123) Наглядові органи повинні здійснювати моніторинг застосування положень відповідно до цього Регламенту та сприяти його послідовному застосуванню в межах Союзу, для того, щоб захистити фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням їхніх персональних даних і сприяти вільному потоку персональних даних у межах внутрішнього ринку. З цією метою наглядові органи повинні співпрацювати один з одним і з Комісією, без потреби в будь-якій угоді між державами-членами щодо надання взаємної допомоги чи щодо такої співпраці.

(123) The supervisory authorities should monitor the application of the provisions pursuant to this Regulation and contribute to its consistent application throughout the Union, in order to protect natural persons in relation to the processing of their personal data and to facilitate the free flow of personal data within the internal market. For that purpose, the supervisory authorities should cooperate with each other and with the Commission, without the need for any agreement between Member States on the provision of mutual assistance or on such cooperation.

(132) Діяльність щодо підвищення рівня обізнаності громадськості, яку здійснюють наглядові органи, повинна передбачати спеціальні заходи, спрямовані на контролерів і операторів, у тому числі, мікропідприємств, малих і середніх підприємств, а також фізичних осіб, зокрема, в освітньому контексті.

(132) Awareness-raising activities by supervisory authorities addressed to the public should include specific measures directed at controllers and processors, including micro, small and medium-sized enterprises, as well as natural persons in particular in the educational context.

Залишити коментар
[js-disqus]