Навігація
GDPR > Преамбула 159
Завантажити в PDF

Преамбула 159

Recital 159

(159) Якщо персональні дані опрацьовують для цілей наукових досліджень, цей Регламент необхідно також застосовувати до такого опрацювання.

В рамках цього Регламенту, опрацювання персональних даних для цілей наукового дослідження необхідно тлумачити в широкому сенсі, у тому числі, наприклад, в аспекті технологічних розробок і демонстрації, фундаментального дослідження, прикладного дослідження і дослідження за фінансової підтримки з боку приватного сектору.

Крім того, необхідно брати до уваги мету Союзу, відображену в статті 179(1) ДФЄС щодо формування Європейського дослідницького простору.

Цілі наукового дослідження повинні також включати навчання, що проводять в суспільних інтересах у сфері охорони суспільного здоров’я.

Зважаючи на особливості характеристики опрацювання персональних даних для цілей наукового дослідження, необхідно застосовувати спеціальні умови, зокрема, в тому, що стосується опублікування чи іншого розкриття персональних даних у контексті цілей наукового дослідження.

Якщо результат наукового дослідження, зокрема, в контексті здоров’я надає підстави для вжиття подальших заходів в інтересах суб’єкта даних, необхідно застосувати загальні норми цього Регламенту на підставі таких заходів.

(159) Where personal data are processed for scientific research purposes, this Regulation should also apply to that processing.

For the purposes of this Regulation, the processing of personal data for scientific research purposes should be interpreted in a broad manner including for example technological development and demonstration, fundamental research, applied research and privately funded research.

In addition, it should take into account the Union’s objective under Article 179(1) TFEU of achieving a European Research Area.

Scientific research purposes should also include studies conducted in the public interest in the area of public health.

To meet the specificities of processing personal data for scientific research purposes, specific conditions should apply in particular as regards the publication or otherwise disclosure of personal data in the context of scientific research purposes.

If the result of scientific research in particular in the health context gives reason for further measures in the interest of the data subject, the general rules of this Regulation should apply in view of those measures.