Navigáció
GDPR > Preambulumbekezdés 159
Letöltés PDF

Preambulumbekezdés 159

Recital 159

(159) E rendeletet a személyes adatok tudományos kutatási célú kezelése esetében is alkalmazni kell.

E rendelet alkalmazásában a személyes adatok tudományos kutatási célú kezelését tág körűen kell értelmezni, oly módon, hogy az magában foglalja többek között a technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységeket, az alapkutatást, az alkalmazott kutatást, és a magánfinanszírozású kutatást.

Emellett az ilyen célú adatkezelés összefüggésében figyelembe kell venni az EUMSZ 179.

cikkének (1) bekezdésében foglalt, az európai kutatási térség létrehozására irányuló célkitűzést.

A tudományos kutatási célok közé kell sorolni a népegészségügy terén folytatott közérdekű kutatásokat is.

Ahhoz, hogy az adatkezelés megfeleljen a személyes adatok tudományos kutatási célú kezelésére vonatkozó jellemzőknek, speciális feltételeknek kell eleget tenni különösen a személyes adatok tudományos kutatási célok keretében történő közzétételére vagy egyéb nyilvánosságra hozatalát illetően.

Ha a – különösen az egészségügyi témakörben végzett – tudományos kutatás eredménye miatt az érintett érdekében további intézkedések válnak indokolttá, ezen intézkedések tekintetében az e rendeletben foglalt általános szabályokat kell alkalmazni.

(159) Where personal data are processed for scientific research purposes, this Regulation should also apply to that processing.

For the purposes of this Regulation, the processing of personal data for scientific research purposes should be interpreted in a broad manner including for example technological development and demonstration, fundamental research, applied research and privately funded research.

In addition, it should take into account the Union’s objective under Article 179(1) TFEU of achieving a European Research Area.

Scientific research purposes should also include studies conducted in the public interest in the area of public health.

To meet the specificities of processing personal data for scientific research purposes, specific conditions should apply in particular as regards the publication or otherwise disclosure of personal data in the context of scientific research purposes.

If the result of scientific research in particular in the health context gives reason for further measures in the interest of the data subject, the general rules of this Regulation should apply in view of those measures.