Navigation
GDPR > Betragtning 159
Download PDF

Betragtning 159

Recital 159

(159) Når personoplysninger behandles til videnskabelige forskningsformål, bør denne forordning også finde anvendelse på denne behandling.

Behandlingen af personoplysninger til videnskabelige forskningsformål bør med henblik på denne forordning fortolkes bredt og f.

eks.

omfatte teknologisk udvikling og demonstration, grundforskning, anvendt forskning og privat finansieret forskning.

Desuden bør den tage hensyn til Unionens mål om et europæisk forskningsrum, jf.

artikel 179, stk.

1, i TEUF.

Videnskabelige forskningsformål bør også omfatte studier, der udføres i samfundets interesse på folkesundhedsområdet.

For at tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende ved behandling af personoplysninger til videnskabelige forskningsformål, bør der gælde særlige betingelser navnlig for offentliggørelse eller anden fremlæggelse af personoplysninger i forbindelse med videnskabelige forskningsformål.

Hvis resultatet af videnskabelig forskning navnlig inden for sundhed giver grund til yderligere foranstaltninger i den registreredes interesse, bør de generelle regler i denne forordning finde anvendelse med henblik på disse foranstaltninger.

(159) Where personal data are processed for scientific research purposes, this Regulation should also apply to that processing.

For the purposes of this Regulation, the processing of personal data for scientific research purposes should be interpreted in a broad manner including for example technological development and demonstration, fundamental research, applied research and privately funded research.

In addition, it should take into account the Union’s objective under Article 179(1) TFEU of achieving a European Research Area.

Scientific research purposes should also include studies conducted in the public interest in the area of public health.

To meet the specificities of processing personal data for scientific research purposes, specific conditions should apply in particular as regards the publication or otherwise disclosure of personal data in the context of scientific research purposes.

If the result of scientific research in particular in the health context gives reason for further measures in the interest of the data subject, the general rules of this Regulation should apply in view of those measures.