Навигация
GDPR > Съображение 159
Изтегляне на PDF

Съображение 159

Recital 159

(159) Когато се обработват лични данни за научноизследователски цели, настоящият регламент следва да се прилага и за този вид обработване.

За целите на настоящия регламент обработването на лични данни за научноизследователски цели следва да се тълкува в по-широк смисъл и да включва напр.

технологичното развитие и демонстрационни дейности, фундаменталните научни изследвания, приложните научни изследвания и частно финансираните научни изследвания.

Освен това следва да се отчита и заложената в член 179, параграф 1 от ДФЕС цел за изграждането на европейско научноизследователско пространство.

Научноизследователските цели следва да включват и проучвания, провеждани в обществен интерес в областта на общественото здраве.

С оглед на особеностите на обработването на лични данни за научноизследователски цели следва да се прилагат специални условия, по-специално по отношение на публикуването или оповестяването по друг начин на лични данни в контекста на научноизследователските цели.

Ако резултатите от научно изследване, по-специално в здравната област, породят необходимост от допълнителни мерки в интерес на субекта на данните, във връзка с тези мерки следва да се прилагат общите правила на настоящия регламент.

(159) Where personal data are processed for scientific research purposes, this Regulation should also apply to that processing.

For the purposes of this Regulation, the processing of personal data for scientific research purposes should be interpreted in a broad manner including for example technological development and demonstration, fundamental research, applied research and privately funded research.

In addition, it should take into account the Union’s objective under Article 179(1) TFEU of achieving a European Research Area.

Scientific research purposes should also include studies conducted in the public interest in the area of public health.

To meet the specificities of processing personal data for scientific research purposes, specific conditions should apply in particular as regards the publication or otherwise disclosure of personal data in the context of scientific research purposes.

If the result of scientific research in particular in the health context gives reason for further measures in the interest of the data subject, the general rules of this Regulation should apply in view of those measures.