Navigacija
SUVP (GDPR) > Člen 93. Postopek v odboru
Prenos PDF

Člen 93 SUVP (GDPR). Postopek v odboru

Article 93 GDPR. Committee procedure

1. Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

1. The Commission shall be assisted by a committee. That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

2. Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 Uredbe.

3. Where reference is made to this paragraph, Article 8 of Regulation (EU) No 182/2011, in conjunction with Article 5 thereof, shall apply.

Uvodne izjave Pustite komentar
Uvodne izjave

(167) Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila, kadar je tako določeno v tej uredbi. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011. V zvezi s tem bi morala Komisija razmisliti o posebnih ukrepih za mikro, mala in srednja podjetja.

(167) In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission when provided for by this Regulation. Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011. In that context, the Commission should consider specific measures for micro, small and medium-sized enterprises.

(168) Postopek pregleda bi se moral uporabiti za sprejetje izvedbenih aktov o standardnih pogodbenih določilih med upravljavci in obdelovalci ter med obdelovalci, kodeksov ravnanja; tehničnih standardov in mehanizmov potrjevanja; ustrezne ravni varstva, ki jo zagotavlja tretja država, ozemlje ali določen sektor v navedeni tretji državi ali mednarodna organizacija; standardnih zaščitnih določil; določitev oblik in postopkov za izmenjavo informacij z elektronskimi sredstvi med upravljavci, obdelovalci in nadzornimi organi za zavezujoča poslovna pravila; medsebojne pomoči; in ureditve za izmenjavo informacij z elektronskimi sredstvi med nadzornimi organi ter med nadzornimi organi in odborom.

(168) The examination procedure should be used for the adoption of implementing acts on standard contractual clauses between controllers and processors and between processors; codes of conduct; technical standards and mechanisms for certification; the adequate level of protection afforded by a third country, a territory or a specified sector within that third country, or an international organisation; standard protection clauses; formats and procedures for the exchange of information by electronic means between controllers, processors and supervisory authorities for binding corporate rules; mutual assistance; and arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board.

(169) Komisija bi morala sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo takoj uporabljati, kadar obstajajo dokazi, da tretja država, ozemlje ali določen sektor v navedeni tretji državi ali mednarodna organizacija ne zagotavlja ustrezne ravni varstva in če je to potrebno v izredno nujnih primerih.

(169) The Commission should adopt immediately applicable implementing acts where available evidence reveals that a third country, a territory or a specified sector within that third country, or an international organisation does not ensure an adequate level of protection, and imperative grounds of urgency so require.

Pustite komentar
[js-disqus]