Navigācija
VDAR (GDPR) > 93 pants. Komiteju procedūra
Lejupielādēt kā PDF

93 pants VDAR. Komiteju procedūra

Article 93 GDPR. Committee procedure

1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

1. The Commission shall be assisted by a committee. That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

2. Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā ar tās 5. pantu.

3. Where reference is made to this paragraph, Article 8 of Regulation (EU) No 182/2011, in conjunction with Article 5 thereof, shall apply.

Apsvērums Atstājiet savu komentāru
Apsvērums

(167) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, ja tas paredzēts šajā regulā. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. Šajā sakarā Komisijai būtu jāapsver īpaši pasākumi mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem.

(167) In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission when provided for by this Regulation. Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011. In that context, the Commission should consider specific measures for micro, small and medium-sized enterprises.

(168) Pārbaudes procedūra būtu jāizmanto, lai pieņemtu īstenošanas aktus par līguma standartklauzulām starp pārziņiem un apstrādātājiem un starp apstrādātājiem; par rīcības kodeksiem; sertifikācijas tehniskajiem standartiem un mehānismiem; pietiekamu aizsardzības līmeni, ko nodrošina trešā valsts, kāda teritorija, vai konkrēts sektors minētajā trešā valstī, vai starptautiska organizācija; standarta aizsardzības klauzulas; formātiem un procedūrām elektroniskai informācijas apmaiņai starp pārziņiem, apstrādātājiem un uzraudzības iestādēm attiecībā uz saistošiem uzņēmuma noteikumiem; savstarpēju palīdzību; un kārtību elektroniskai informācijas apmaiņai uzraudzības iestāžu starpā un starp uzraudzības iestādēm un kolēģiju.

(168) The examination procedure should be used for the adoption of implementing acts on standard contractual clauses between controllers and processors and between processors; codes of conduct; technical standards and mechanisms for certification; the adequate level of protection afforded by a third country, a territory or a specified sector within that third country, or an international organisation; standard protection clauses; formats and procedures for the exchange of information by electronic means between controllers, processors and supervisory authorities for binding corporate rules; mutual assistance; and arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board.

(169) Komisijai būtu jāpieņem tūlītēji piemērojami īstenošanas akti, ja pieejamie pierādījumi liecina, ka trešā valsts, kāda teritorija, vai konkrēts sektors minētajā trešā valstī, vai starptautiska organizācija nenodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni, un tas ir nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ.

(169) The Commission should adopt immediately applicable implementing acts where available evidence reveals that a third country, a territory or a specified sector within that third country, or an international organisation does not ensure an adequate level of protection, and imperative grounds of urgency so require.

Atstājiet savu komentāru
[js-disqus]