Navigacija
GDPR > Članak 93.. Postupak odbora
Preuzmite PDF

Članak 93. GDPR. Postupak odbora

Article 93 GDPR. Committee procedure

1. Komisiji pomaže odbor. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

1. The Commission shall be assisted by a committee. That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011.

2. Pri upućivanju na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

2. Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.

3. Pri upućivanju na ovaj stavak, primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011 zajedno s njezinim člankom 5.

3. Where reference is made to this paragraph, Article 8 of Regulation (EU) No 182/2011, in conjunction with Article 5 thereof, shall apply.

Uvodne izjave Ostavite komentar
Uvodne izjave

(167) Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisija kada je to predviđeno ovom Uredbom. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. U tom kontekstu Komisija bi trebala razmotriti posebne mjere za mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća.

(167) In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission when provided for by this Regulation. Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011. In that context, the Commission should consider specific measures for micro, small and medium-sized enterprises.

(168) Za donošenje provedbenih akata o standardnim ugovornim klauzulama između voditelja obrade i izvršitelja obrade te među izvršiteljima obrade; kodeksima ponašanja; tehničkim standardima i mehanizmima certificiranja; primjerenom stupnju zaštite u trećoj zemlji, na području ili u određenom sektoru unutar treće zemlje ili u međunarodnoj organizaciji; standardnim klauzulama o zaštiti; formatima i postupcima za razmjenu informacija elektroničkim putem među voditeljima obrade, izvršiteljima obrade i nadzornim tijelima za obvezujuća korporativna pravila; uzajamnoj pomoći; sustavima za razmjenu informacija elektroničkim putem između nadzornih tijela i između nadzornih tijela i Odbora trebalo primjenjivati postupak ispitivanja.

(168) The examination procedure should be used for the adoption of implementing acts on standard contractual clauses between controllers and processors and between processors; codes of conduct; technical standards and mechanisms for certification; the adequate level of protection afforded by a third country, a territory or a specified sector within that third country, or an international organisation; standard protection clauses; formats and procedures for the exchange of information by electronic means between controllers, processors and supervisory authorities for binding corporate rules; mutual assistance; and arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board.

(169) Komisija bi trebala donijeti provedbene akte koji se odmah primjenjuju kada se temeljem raspoloživih dokaza otkrije da treća zemlja, područje ili određeni sektor unutar te treće zemlje, ili međunarodna organizacija ne osigurava primjereni stupanj zaštite, te to zahtijevaju krajnje hitni razlozi.

(169) The Commission should adopt immediately applicable implementing acts where available evidence reveals that a third country, a territory or a specified sector within that third country, or an international organisation does not ensure an adequate level of protection, and imperative grounds of urgency so require.

Ostavite komentar
[js-disqus]