Nascleanúint
RGCS (GDPR) > Airteagal 54. Rialacha maidir leis an údarás maoirseachta a bhunú
Íoslódáil PDF

Airteagal 54 RGCS (GDPR). Rialacha maidir leis an údarás maoirseachta a bhunú

Article 54 GDPR. Rules on the establishment of the supervisory authority

1. Forálfaidh gach Ballstát le dlí do gach ceann den mhéid seo a leanas:

1. Each Member State shall provide by law for all of the following:

(a) bunú gach údaráis mhaoirseachta;

(a) the establishment of each supervisory authority;

(b) cáilíochtaí agus coinníollacha incháilitheachta atá riachtanach le bheith ceaptha mar chomhalta de gach údarás maoirseachta;

(b) the qualifications and eligibility conditions required to be appointed as member of each supervisory authority;

(c) na rialacha agus na nósanna imeachta chun comhalta nó comhaltaí gach údaráis mhaoirseachta a cheapadh;

(c) the rules and procedures for the appointment of the member or members of each supervisory authority;

(d) fad an téarma don chomhalta nó do chomhaltaí gach údaráis mhaoirseachta, téarma nach lú ná ceithre bliana, seachas i gcás an chéad cheapacháin tar éis an 24 Bealtaine 2016, arbh fhéidir tréimhse níos gairide a bheith i gceist le cuid de sa chás inar gá sin chun neamhspleáchas an údaráis mhaoirseachta a chosaint trí nós imeachta ceapacháin a bheidh agaithe;

(d) the duration of the term of the member or members of each supervisory authority of no less than four years, except for the first appointment after 24 May 2016, part of which may take place for a shorter period where that is necessary to protect the independence of the supervisory authority by means of a staggered appointment procedure;

(e) na téarmaí athcheapacháin a d’fhéadfadh comhalta nó comhaltaí gach údaráis mhaoirseachta a bheith incháilithe lena n-aghaidh, agus, i gcás ina mbeidh sé nó siad incháilithe, líon na dtéarmaí; agus

(e) whether and, if so, for how many terms the member or members of each supervisory authority is eligible for reappointment;

(f) na coinníollacha lena rialaítear oibleagáidí comhalta nó comhaltaí agus foireann gach údaráis mhaoirseachta, aon toirmisc ar ghníomhaíochtaí, agus gairmeacha beatha agus sochair nach bhfuil ag luí leis na hoibleagáidí sin le linn an téarma oifige agus ina dhiaidh agus rialacha lena rialaítear scor na fostaíochta.

(f) the conditions governing the obligations of the member or members and staff of each supervisory authority, prohibitions on actions, occupations and benefits incompatible therewith during and after the term of office and rules governing the cessation of employment.

2. Beidh comhalta nó comhaltaí agus foireann gach údaráis mhaoirseachta, i gcomhréir le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit, faoi réir dualgas rúndachta gairmiúla, le linn agus i ndiaidh a dtéarma oifige, maidir le haon fhaisnéis rúnda a dtagann siad uirthi le linn dóibh bheith ag comhlíonadh a ndualgas nó ag feidhmiú a gcumhachtaí. Le linn a dtéarma oifige, bainfidh an dualgas rúndachta gairmiúla sin go háirithe le sáruithe ar an Rialachán seo a bheith á dtuairisciú ag daoine nádúrtha le linn a dtéarma oifige.

2. The member or members and the staff of each supervisory authority shall, in accordance with Union or Member State law, be subject to a duty of professional secrecy both during and after their term of office, with regard to any confidential information which has come to their knowledge in the course of the performance of their tasks or exercise of their powers. During their term of office, that duty of professional secrecy shall in particular apply to reporting by natural persons of infringements of this Regulation.

Recitals Leave a comment
Recitals

(121) Ba cheart na coinníollacha ginearálta do chomhalta nó do chomhaltaí an údaráis mhaoirseachta a leagan síos le dlí i ngach Ballstát agus ba cheart foráil a dhéanamh leo, go háirithe, go ndéanfaidh parlaimint, rialtas nó ceannaire Stáit an Bhallstáit na comhaltaí sin a cheapadh, trí bhíthin nós imeachta trédhearcach, ar bhonn togra ón rialtas, ó chomhalta de chuid an rialtais, ón bparlaimint nó ó sheomra den pharlaimint, nó go ndéanfaidh comhlacht neamhspleách ar a gcuirtear de chúram faoi dhlí Ballstáit iad a cheapadh. D'fhonn neamhspleáchas an údaráis mhaoirseachta a áirithiú, ba cheart do chomhalta nó do chomhaltaí an údaráis mhaoirseachta gníomhú go hionraic, ba cheart dóibh staonadh ó aon ghníomh nach luíonn lena ndualgais agus níor cheart dóibh gabháil d'aon slí bheatha nach luíonn leis na dualgais sin le linn a dtéarma oifige, bíodh sí sochrach nó ná bíodh. Ba cheart a fhoireann féin a bheith ag an údarás maoirseachta, arna roghnú ag an údarás maoirseachta nó ag comhlacht neamhspleách arna bhunú le dlí Ballstáit, ar cheart dó bheith faoi réir stiúradh eisiach chomhalta nó chomhaltaí an údaráis mhaoirseachta.

(121) The general conditions for the member or members of the supervisory authority should be laid down by law in each Member State and should in particular provide that those members are to be appointed, by means of a transparent procedure, either by the parliament, government or the head of State of the Member State on the basis of a proposal from the government, a member of the government, the parliament or a chamber of the parliament, or by an independent body entrusted under Member State law. In order to ensure the independence of the supervisory authority, the member or members should act with integrity, refrain from any action that is incompatible with their duties and should not, during their term of office, engage in any incompatible occupation, whether gainful or not. The supervisory authority should have its own staff, chosen by the supervisory authority or an independent body established by Member State law, which should be subject to the exclusive direction of the member or members of the supervisory authority.

Leave a comment
[js-disqus]