Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Artikolu 57. Kompiti
Download PDF

Artikolu 57 RĠPD (GDPR). Kompiti

Article 57 GDPR. Tasks

1. Mingħajr preġudizzju għal kompiti oħra stabbiliti f’dan ir-Regolament, kull awtorità superviżorja għandha fit-territorju tagħha:

1. Without prejudice to other tasks set out under this Regulation, each supervisory authority shall on its territory:

(a) timmonitorja u tinforza l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament;

(a) monitor and enforce the application of this Regulation;

(b) tippromwovi s-sensibilizzazzjoni u l-għarfien tal-pubbliku dwar ir-riskji, ir-regoli, is-salvagwardji u d-drittijiet b’rabta mal-ipproċessar. L-attivitajiet indirizzati speċifikament lejn it-tfal għandhom jingħataw attenzjoni speċifika;

(b) promote public awareness and understanding of the risks, rules, safeguards and rights in relation to processing. Activities addressed specifically to children shall receive specific attention;

(c) tagħti pariri, f’konformità mal-liġi tal-Istat Membru, lill-parlament nazzjonali, lill-gvern, u lil istituzzjonijiet u korpi oħra dwar miżuri leġiżlattivi u amministrattivi marbuta mal-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar;

(c) advise, in accordance with Member State law, the national parliament, the government, and other institutions and bodies on legislative and administrative measures relating to the protection of natural persons’ rights and freedoms with regard to processing;

(d) tippromwovi s-sensibilizzazzjoni tal-kontrolluri u l-proċessuri għall-obbligi tagħhom taħt dan ir-Regolament;

(d) promote the awareness of controllers and processors of their obligations under this Regulation;

(e) fuq talba, tipprovdi informazzjoni lil kwalunkwe suġġett tad-data dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tiegħu taħt dan ir-Regolament u, jekk xieraq, tikkoopera mal-awtoritajiet superviżorji fi Stati Membri oħra għal dak il-għan;

(e) upon request, provide information to any data subject concerning the exercise of their rights under this Regulation and, if appropriate, cooperate with the supervisory authorities in other Member States to that end;

(f) tittratta lmenti mressqa minn suġġett tad-data, jew minn korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni f’konformità mal-Artikolu 80, u tinvestiga, sa fejn ikun xieraq, is-suġġett tal-ilment u tinforma lill-ilmentatur dwar il-progress u l-eżitu tal-investigazzjoni f’perijodu ta’ żmien raġonevoli, b’mod partikolari jekk tkun meħtieġa aktar investigazzjoni jew koordinazzjoni ma’ awtorità superviżorja oħra;

(f) handle complaints lodged by a data subject, or by a body, organisation or association in accordance with Article 80, and investigate, to the extent appropriate, the subject matter of the complaint and inform the complainant of the progress and the outcome of the investigation within a reasonable period, in particular if further investigation or coordination with another supervisory authority is necessary;

Testi relatati

(g) tikkoopera ma’, inkluż bil-kondiviżjoni ta’ informazzjoni, u tipprovdi assistenza reċiproka lil, awtoritajiet superviżorji oħra bil-ħsieb li tiġi żgurata l-konsistenza tal-applikazzjoni u l-infurzar ta’ dan ir-Regolament;

(g) cooperate with, including sharing information and provide mutual assistance to, other supervisory authorities with a view to ensuring the consistency of application and enforcement of this Regulation;

(h) twettaq investigazzjonijiet dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, inkluż abbażi ta’ informazzjoni li taslilha minn awtorità superviżorja jew awtorità pubblika oħra;

(h) conduct investigations on the application of this Regulation, including on the basis of information received from another supervisory authority or other public authority;

(i) timmonitorja żviluppi rilevanti, sakemm dawn ikollhom impatt fuq il-protezzjoni tad-data personali, b’mod partikolari l-iżvilupp ta’ teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u prattiki kummerċjali;

(i) monitor relevant developments, insofar as they have an impact on the protection of personal data, in particular the development of information and communication technologies and commercial practices;

(j) tadotta l-klawżoli kuntrattwali standard imsemmija fl-Artikolu 28(8) u fil-punt (d) tal-Artikolu 46(2);

(j) adopt standard contractual clauses referred to in Article 28(8) and in point (d) of Article 46(2);

Testi relatati

(k) tistabbilixxi u żżomm lista b’rabta mar-rekwiżit għal valutazzjoni tal-impatt dwar il-protezzjoni tad-data skont l-Artikolu 35(4);

(k) establish and maintain a list in relation to the requirement for data protection impact assessment pursuant to Article 35(4);

Testi relatati

(l) tagħti parir dwar l-operazzjonijiet ta’ pproċessar imsemmija fl-Artikolu 36(2);

(l) give advice on the processing operations referred to in Article 36(2);

Testi relatati

(m) tinkoraġġixxi t-tfassil ta’ kodiċijiet ta’ kondotta skont l-Artikolu 40(1) u tipprovdi opinjoni u tapprova tali kodiċijiet ta’ kondotta li jipprovdu salvagwardji suffiċjenti, skont l-Artikolu 40(5);

(m) encourage the drawing up of codes of conduct pursuant to Article 40(1) and provide an opinion and approve such codes of conduct which provide sufficient safeguards, pursuant to Article 40(5);

Testi relatati

(n) tħeġġeġ l-istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-data u ta’ siġilli u marki ta’ protezzjoni tad-data skont l-Artikolu 42(1), u tapprova l-kriterji ta’ ċertifikazzjoni skont l-Artikolu 42(5);

(n) encourage the establishment of data protection certification mechanisms and of data protection seals and marks pursuant to Article 42(1), and approve the criteria of certification pursuant to Article 42(5);

Testi relatati

(o) fejn applikabbli, twettaq rieżami perjodiku ta’ ċertifikazzjonijiet maħruġa f’konformità mal-Artikolu 42(7);

(o) where applicable, carry out a periodic review of certifications issued in accordance with Article 42(7);

Testi relatati

(p) tabbozza u tippubblika l-kriterji għall-akkreditazzjoni ta’ korp għall-monitoraġġ tal-kodiċijiet ta’ kondotta skont l-Artikolu 41 u ta’ korp ta’ ċertifikazzjoni skont l-Artikolu 43;

(p) draft and publish the requirements for accreditation of a body for monitoring codes of conduct pursuant to Article 41 and of a certification body pursuant to Article 43;

Testi relatati

(q) twettaq l-akkreditazzjoni ta’ korp għall-monitoraġġ tal-kodiċijiet ta’ kondotta skont l-Artikolu 41 u ta’ korp ta’ ċertifikazzjoni skont l-Artikolu 43;

(q) conduct the accreditation of a body for monitoring codes of conduct pursuant to Article 41 and of a certification body pursuant to Article 43;

Testi relatati

(r) tawtorizza l-klawżoli u d-dispożizzjonijiet kuntrattwali msemmija fl-Artikolu 46(3);

(r) authorise contractual clauses and provisions referred to in Article 46(3);

Testi relatati

(s) tapprova regoli korporattivi vinkolanti skont l-Artikolu 47;

(s) approve binding corporate rules pursuant to Article 47;

Testi relatati

(t) tikkontribwixxi għall-attivitajiet tal-Bord;

(t) contribute to the activities of the Board;

(u) iżżomm reġistru intern tal-ksur ta’ dan ir-Regolament u tal-miżuri meħuda skont l-Artikolu 58(2); u

(u) keep internal records of infringements of this Regulation and of measures taken in accordance with Article 58(2); and

Testi relatati

(v) twettaq kwalunkwe kompitu ieħor b’rabta mal-protezzjoni tad-data personali.

(v) fulfil any other tasks related to the protection of personal data.

2. Kull awtorità superviżorja għandha tiffaċilita s-sottomissjoni ta’ lmenti msemmija fil-punt (f) tal-paragrafu 1, b’miżuri bħal pereżempju formola għas-sottomissjoni tal-ilmenti li tista’ timtela wkoll b’mod elettroniku, mingħajr ma jiġu esklużi mezzi oħra ta’ komunikazzjoni.

2. Each supervisory authority shall facilitate the submission of complaints referred to in point (f) of paragraph 1 by measures such as a complaint submission form which can also be completed electronically, without excluding other means of communication.

3. It-twettiq tal-kompiti ta’ kull awtorità superviżorja għandu jkun bla ħlas għas-suġġett tad-data u, fejn applikabbli, għall-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data.

3. The performance of the tasks of each supervisory authority shall be free of charge for the data subject and, where applicable, for the data protection officer.

4. F’każ li t-talbiet ikunu manifestament bla bażi jew eċċessivi, b’mod partikolari minħabba n-natura ripetittiva tagħhom, l-awtorità superviżorja tista’ timponi tariffa raġonevoli bbażata fuq l-ispejjeż amministrattivi, jew tirrifjuta li taġixxi fuq it-talba. L-awtorità superviżorja għandha terfa’ r-responsabbiltà li turi n-natura manifestament bla bażi jew eċċessiva tat-talba.

4. Where requests are manifestly unfounded or excessive, in particular because of their repetitive character, the supervisory authority may charge a reasonable fee based on administrative costs, or refuse to act on the request. The supervisory authority shall bear the burden of demonstrating the manifestly unfounded or excessive character of the request.

Premessi Ħalli kumment
Premessi

(123) L-awtoritajiet superviżorji għandhom jissorveljaw l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet skont dan ir-Regolament u jikkontribwixxu għall-applikazzjoni konsistenti tiegħu madwar l-Unjoni, sabiex jipproteġu lill-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali tagħhom u jiffaċilitaw iċ-ċirkolazzjoni libera ta' data personali fis-suq intern. Għal dak il-għan, l-awtoritajiet superviżorji għandhom jikkooperaw ma' xulxin u mal-Kummissjoni, mingħajr ma jkun meħtieġ l-ebda ftehim bejn l-Istati Membri rigward l-għoti ta' assistenza reċiproka jew dwar din il-kooperazzjoni.

(123) The supervisory authorities should monitor the application of the provisions pursuant to this Regulation and contribute to its consistent application throughout the Union, in order to protect natural persons in relation to the processing of their personal data and to facilitate the free flow of personal data within the internal market. For that purpose, the supervisory authorities should cooperate with each other and with the Commission, without the need for any agreement between Member States on the provision of mutual assistance or on such cooperation.

(132) L-attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni mill-awtoritajiet superviżorji u indirizzati lill-pubbliku għandhom jinkludu miżuri speċifiċi diretti lejn il-kontrolluri u l-proċessuri, inklużi l-mikrointrapriżi, l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju, kif ukoll persuni fiżiċi b'mod partikolari fil-kuntest edukattiv.

(132) Awareness-raising activities by supervisory authorities addressed to the public should include specific measures directed at controllers and processors, including micro, small and medium-sized enterprises, as well as natural persons in particular in the educational context.

Ħalli kumment
[js-disqus]