Навигация
GDPR > Член 57. Задачи
Изтегляне на PDF

Член 57 GDPR. Задачи

Article 57 GDPR. Tasks

1. Без да се засягат останалите задачи, определени с настоящия регламент, на своята територия всеки надзорен орган:

1. Without prejudice to other tasks set out under this Regulation, each supervisory authority shall on its territory:

a) наблюдава и осигурява прилагането на настоящия регламент;

(a) monitor and enforce the application of this Regulation;

б) насърчава обществената информираност и разбиране на рисковете, правилата, гаранциите и правата, свързани с обработването. Обръща се специално внимание на дейностите, специално насочени към децата;

(b) promote public awareness and understanding of the risks, rules, safeguards and rights in relation to processing. Activities addressed specifically to children shall receive specific attention;

в) дава становища, в съответствие с правото на държавата членка, на националния парламент, правителството и други институции и органи относно законодателните и административните мерки, свързани със защитата на правата и свободите на физическите лица по отношение на обработването;

(c) advise, in accordance with Member State law, the national parliament, the government, and other institutions and bodies on legislative and administrative measures relating to the protection of natural persons’ rights and freedoms with regard to processing;

г) насърчава информираността на администраторите и обработващите лични данни за задълженията им по силата на настоящия регламент;

(d) promote the awareness of controllers and processors of their obligations under this Regulation;

д) при поискване предоставя информация на всеки субект на данни във връзка с упражняването на правата му по силата на настоящия регламент и ако е необходимо, си сътрудничи за тази цел с надзорните органи в други държави членки;

(e) upon request, provide information to any data subject concerning the exercise of their rights under this Regulation and, if appropriate, cooperate with the supervisory authorities in other Member States to that end;

е) разглежда жалбите, подадени от субект на данни или от структура, организация или сдружение в съответствие с член 80, и разследва предмета на жалбата, доколкото това е целесъобразно, и информира жалбоподателя за напредъка и резултатите от разследването в разумен срок, особено ако е необходимо по-нататъшно разследване или координиране с друг надзорен орган;

(f) handle complaints lodged by a data subject, or by a body, organisation or association in accordance with Article 80, and investigate, to the extent appropriate, the subject matter of the complaint and inform the complainant of the progress and the outcome of the investigation within a reasonable period, in particular if further investigation or coordination with another supervisory authority is necessary;

Свързани статии

ж) сътрудничи си с други надзорни органи, включително чрез обмен на информация и взаимопомощ, с оглед осигуряване на съгласувано прилагане и изпълнение на настоящия регламент;

(g) cooperate with, including sharing information and provide mutual assistance to, other supervisory authorities with a view to ensuring the consistency of application and enforcement of this Regulation;

з) извършва проучвания относно прилагането на настоящия регламент, включително въз основа на информация, получена от друг надзорен или публичен орган;

(h) conduct investigations on the application of this Regulation, including on the basis of information received from another supervisory authority or other public authority;

и) наблюдава съответното развитие, по-специално в областта на информационните и комуникационни технологии и търговските практики, дотолкова доколкото то оказва влияние върху защитата на личните данни;

(i) monitor relevant developments, insofar as they have an impact on the protection of personal data, in particular the development of information and communication technologies and commercial practices;

й) приема стандартните договорни клаузи, посочени в член 28, параграф 8 и член 46, параграф 2, буква г);

(j) adopt standard contractual clauses referred to in Article 28(8) and in point (d) of Article 46(2);

Свързани статии

к) съставя и поддържа списък във връзка с изискването за оценка на въздействието върху защитата на данните съгласно член 35, параграф 4;

(k) establish and maintain a list in relation to the requirement for data protection impact assessment pursuant to Article 35(4);

Свързани статии

л) дава становища по операциите за обработване на данни, посочени в член 36, параграф 2;

(l) give advice on the processing operations referred to in Article 36(2);

Свързани статии

м) насърчава съставянето на кодекси за поведение съгласно член 40 и предоставя становище и одобрява кодексите за поведение, които осигуряват достатъчно гаранции съгласно член 40, параграф 5;

(m) encourage the drawing up of codes of conduct pursuant to Article 40(1) and provide an opinion and approve such codes of conduct which provide sufficient safeguards, pursuant to Article 40(5);

Свързани статии

н) насърчава създаването на механизми за сертифициране за защита на данните и на печати и маркировки за защита на данните съгласно член 42, параграф 1, и одобрява критериите за сертифициране съгласно член 42, параграф 5;

(n) encourage the establishment of data protection certification mechanisms and of data protection seals and marks pursuant to Article 42(1), and approve the criteria of certification pursuant to Article 42(5);

Свързани статии

о) когато е приложимо, извършва периодичен преглед на сертификатите, издадени в съответствие с член 42, параграф 7;

(o) where applicable, carry out a periodic review of certifications issued in accordance with Article 42(7);

Свързани статии

п) изготвя и публикува критериите за акредитация на органите за наблюдение на кодексите за поведение съгласно член 41 и на сертифициращите органи съгласно член 43;

(p) draft and publish the requirements for accreditation of a body for monitoring codes of conduct pursuant to Article 41 and of a certification body pursuant to Article 43;

Свързани статии

р) извършва акредитацията на органите за наблюдение на кодексите за поведение съгласно член 41 и на сертифициращите органи съгласно член 43;

(q) conduct the accreditation of a body for monitoring codes of conduct pursuant to Article 41 and of a certification body pursuant to Article 43;

Свързани статии

с) дава разрешение за договорните клаузи и разпоредбите, посочени в член 46, параграф 3;

(r) authorise contractual clauses and provisions referred to in Article 46(3);

Свързани статии

т) одобрява задължителните фирмени правила съгласно член 47;

(s) approve binding corporate rules pursuant to Article 47;

Свързани статии

у) допринася за дейностите на Комитета;

(t) contribute to the activities of the Board;

ф) поддържа вътрешен регистър на нарушенията на настоящия регламент, както и на предприетите мерки в съответствие с член 58, параграф 2; и

(u) keep internal records of infringements of this Regulation and of measures taken in accordance with Article 58(2); and

Свързани статии

х) изпълнява други задачи, свързани със защитата на лични данни.

(v) fulfil any other tasks related to the protection of personal data.

2. Всеки надзорен орган улеснява подаването на жалбите, посочени в параграф 1, буква е), чрез мерки като например формуляр за подаване на жалби, който може да бъде попълнен и по електронен път, без да се изключват други средства за комуникация.

2. Each supervisory authority shall facilitate the submission of complaints referred to in point (f) of paragraph 1 by measures such as a complaint submission form which can also be completed electronically, without excluding other means of communication.

3. Изпълнението на задачите от страна на всеки надзорен орган е безплатно за субекта на данни и — когато това е приложимо — за длъжностното лице за защита на данните.

3. The performance of the tasks of each supervisory authority shall be free of charge for the data subject and, where applicable, for the data protection officer.

4. Когато исканията са очевидно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, надзорният орган може да наложи разумна такса, основана на административните разходи, или да откаже да предприеме действия по искането. Надзорният орган носи тежестта на доказване на очевидно неоснователния или прекомерния характер на искането.

4. Where requests are manifestly unfounded or excessive, in particular because of their repetitive character, the supervisory authority may charge a reasonable fee based on administrative costs, or refuse to act on the request. The supervisory authority shall bear the burden of demonstrating the manifestly unfounded or excessive character of the request.

Съображения Оставете коментар
Съображения

(123) Надзорните органи следва да наблюдават прилагането на разпоредбите съгласно настоящия регламент и да допринасят за неговото последователно прилагане навсякъде в Съюза с цел защита на физическите лица по отношение на обработването на личните им данни и улесняване на свободното движение на личните данни в рамките на вътрешния пазар. За тази цел надзорните органи следва да сътрудничат помежду си и с Комисията, без да е необходимо споразумение между държавите членки относно предоставянето на взаимопомощ или относно такова сътрудничество.

(123) The supervisory authorities should monitor the application of the provisions pursuant to this Regulation and contribute to its consistent application throughout the Union, in order to protect natural persons in relation to the processing of their personal data and to facilitate the free flow of personal data within the internal market. For that purpose, the supervisory authorities should cooperate with each other and with the Commission, without the need for any agreement between Member States on the provision of mutual assistance or on such cooperation.

(132) Дейностите на надзорния орган за повишаване на обществената осведоменост следва да включват специални мерки, насочени към администраторите и обработващите лични данни, в това число микропредприятията и малките и средните предприятия, както и физическите лица, особено в образователен контекст.

(132) Awareness-raising activities by supervisory authorities addressed to the public should include specific measures directed at controllers and processors, including micro, small and medium-sized enterprises, as well as natural persons in particular in the educational context.

Оставете коментар
[js-disqus]