Navigacija
GDPR > Članak 50.. Međunarodna suradnja s ciljem zaštite osobnih podataka
Preuzmite PDF

Članak 50. GDPR. Međunarodna suradnja s ciljem zaštite osobnih podataka

Article 50 GDPR. International cooperation for the protection of personal data

Komisija i nadzorna tijela poduzimaju odgovarajuće mjere u pogledu trećih zemalja i međunarodnih organizacija s ciljem:

In relation to third countries and international organisations, the Commission and supervisory authorities shall take appropriate steps to:

(a) razvoja mehanizama međunarodne suradnje za olakšavanje djelotvornog izvršavanja zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka;

(a) develop international cooperation mechanisms to facilitate the effective enforcement of legislation for the protection of personal data;

(b) osiguranja međunarodne uzajamne pomoći u izvršavanju zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka, uključujući obavješćivanjem, upućivanjem pritužbi, pomoći u istragama i razmjenom informacija, u skladu s odgovarajućim zaštitnim mjerama za zaštitu osobnih podataka i drugim temeljnim pravima i slobodama;

(b) provide international mutual assistance in the enforcement of legislation for the protection of personal data, including through notification, complaint referral, investigative assistance and information exchange, subject to appropriate safeguards for the protection of personal data and other fundamental rights and freedoms;

(c) uključivanja relevantnih dionika u raspravu i aktivnosti čiji je cilj produbiti međunarodnu suradnju u izvršavanju zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka;

(c) engage relevant stakeholders in discussion and activities aimed at furthering international cooperation in the enforcement of legislation for the protection of personal data;

(d) promicanja razmjene i dokumentiranja zakonodavstva i prakse u vezi sa zaštitom osobnih podataka, među ostalim u vezi sa sukobima nadležnosti s trećim zemljama.

(d) promote the exchange and documentation of personal data protection legislation and practice, including on jurisdictional conflicts with third countries.

Uvodne izjave Smjernice i sudska praksa Ostavite komentar
Uvodne izjave

(116) Kada se osobni podaci kreću preko granica izvan Unije, može se povećati rizik koji prijeti sposobnosti pojedinaca da ostvare svoja prava zaštite podataka, osobito da se zaštite od nezakonite uporabe ili otkrivanja tih informacija. Nadzorna tijela mogu istodobno otkriti da nisu u stanju rješavati pritužbe ili voditi istrage u vezi s aktivnostima izvan svojih granica. Njihove napore da rade zajedno u prekograničnom kontekstu također mogu omesti nedovoljne ovlasti za sprečavanje ili ispravljanje, nedosljedni pravni režimi i praktične prepreke kao što su ograničeni resursi. Stoga postoji potreba da se promiče bliska suradnja između nadzornih tijela za zaštitu podataka kako bi im se pomoglo u razmjeni informacija i provođenju istraga s njihovom međunarodnim partnerima. Za potrebe razvoja mehanizama međunarodne suradnje za olakšavanje i pružanje međunarodne međusobne pomoći u provedbi zakonodavstva zaštite osobnih podataka Komisija i nadzorna tijela trebali bi razmjenjivati informacije i surađivati u aktivnostima povezanima s izvršavanjem svojih ovlasti s nadležnim tijelima trećih zemalja na temelju reciprociteta i u skladu s odredbama ovom Uredbom.

(116) When personal data moves across borders outside the Union it may put at increased risk the ability of natural persons to exercise data protection rights in particular to protect themselves from the unlawful use or disclosure of that information. At the same time, supervisory authorities may find that they are unable to pursue complaints or conduct investigations relating to the activities outside their borders. Their efforts to work together in the cross-border context may also be hampered by insufficient preventative or remedial powers, inconsistent legal regimes, and practical obstacles like resource constraints. Therefore, there is a need to promote closer cooperation among data protection supervisory authorities to help them exchange information and carry out investigations with their international counterparts. For the purposes of developing international cooperation mechanisms to facilitate and provide international mutual assistance for the enforcement of legislation for the protection of personal data, the Commission and the supervisory authorities should exchange information and cooperate in activities related to the exercise of their powers with competent authorities in third countries, based on reciprocity and in accordance with this Regulation.

Smjernice i sudska praksa Ostavite komentar
[js-disqus]