Навігація
Завантажити в PDF

Преамбула 94

Recital 94

(94) Якщо у ході оцінювання впливу на захист даних виявляється, що опрацювання, за відсутності гарантій, заходів безпеки та механізмів зниження ризику, створить високий ризик для прав і свобод фізичних осіб, і контролер вважає, що ризик не можна знизити розумними засобами з огляду на наявну технологію та витрати на реалізацію, необхідно провести консультацію з наглядовим органом до початку опрацювання даних.

Такий високий ризик, імовірно, є результатом окремих типів опрацювання даних, масштабів і періодичності опрацювання, що може також призвести до нанесення шкоди чи втручання в права та свободи фізичної особи.

Наглядовий орган повинен відповісти на запит щодо консультації протягом визначеного строку.

Проте відсутність реакції наглядового органу протягом такого строку не повинна обмежувати втручання наглядового органу згідно з його завданнями та повноваженнями, встановленими цим Регламентом, в тому числі, повноваженням забороняти операції опрацювання.

Як частину такого консультаційного процесу, результати оцінювання впливу на захист даних, проведеного у зв’язку з відповідним опрацюванням, можна подати до наглядового органу, а саме, інформацію щодо заходів, передбачених для зниження ризику для прав і свобод фізичних осіб.

(94) Where a data protection impact assessment indicates that the processing would, in the absence of safeguards, security measures and mechanisms to mitigate the risk, result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons and the controller is of the opinion that the risk cannot be mitigated by reasonable means in terms of available technologies and costs of implementation, the supervisory authority should be consulted prior to the start of processing activities.

Such high risk is likely to result from certain types of processing and the extent and frequency of processing, which may result also in a realisation of damage or interference with the rights and freedoms of the natural person.

The supervisory authority should respond to the request for consultation within a specified period.

However, the absence of a reaction of the supervisory authority within that period should be without prejudice to any intervention of the supervisory authority in accordance with its tasks and powers laid down in this Regulation, including the power to prohibit processing operations.

As part of that consultation process, the outcome of a data protection impact assessment carried out with regard to the processing at issue may be submitted to the supervisory authority, in particular the measures envisaged to mitigate the risk to the rights and freedoms of natural persons.