Навігація
GDPR > Преамбула 53
Завантажити в PDF

Преамбула 53

Recital 53

(53) Опрацювання спеціальних категорій персональних даних, що потребують вищого ступеня захисту, необхідно здійснювати для цілей, пов’язаних з охороною здоров’я, лише якщо необхідно досягнути таких цілей в інтересах фізичних осіб та суспільства в цілому, зокрема в контексті управління послугами та системами з охорони здоров’я та соціального забезпечення, у тому числі опрацювання таких даних органами з управління та центральними органами з охорони здоров’я для цілі проведення контролю якості, управління інформацією та загального національного і місцевого нагляду за системою охорони здоров’я чи соціального забезпечення, а також забезпечення безперервності охорони здоров’я чи соціального забезпечення та транскордонної охорони здоров’я або безпеки в сфері охорони здоров’я, цілей моніторингу та попередження чи для досягнення цілей в інтересах суспільства, цілей наукового чи історичного дослідження, статистичних цілей, на підставі законодавства Союзу чи держави-члена, що має відповідати цілі суспільного інтересу, а також для навчання, яке проводять в інтересах суспільства в сфері охорони суспільного здоров’я.

Тому, цей Регламент повинен передбачати гармонізовані умови для опрацювання спеціальних категорій персональних даних стосовно стану здоров’я, з урахуванням особливих потреб, зокрема, якщо такі дані опрацьовують особи, на яких покладено встановлене законом зобов’язання щодо збереження професійної таємниці, для певних цілей, пов’язаних із здоров’ям.

Законодавство Союзу чи держави-члена повинно передбачати спеціальні та належні гарантії для захисту фундаментальних прав і персональних даних фізичних осіб.

Державам-членам необхідно дозволити мати або вводити подальші умови, в тому числі обмеження, у зв’язку з опрацюванням генетичних даних, біометричних даних або даних стосовно стану здоров’я.

Проте це не повинно перешкоджати вільному потоку персональних даних в межах Союзу тоді, коли такі умови застосовують до транскордонного опрацювання таких даних.

(53) Special categories of personal data which merit higher protection should be processed for health-related purposes only where necessary to achieve those purposes for the benefit of natural persons and society as a whole, in particular in the context of the management of health or social care services and systems, including processing by the management and central national health authorities of such data for the purpose of quality control, management information and the general national and local supervision of the health or social care system, and ensuring continuity of health or social care and cross-border healthcare or health security, monitoring and alert purposes, or for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes, based on Union or Member State law which has to meet an objective of public interest, as well as for studies conducted in the public interest in the area of public health.

Therefore, this Regulation should provide for harmonised conditions for the processing of special categories of personal data concerning health, in respect of specific needs, in particular where the processing of such data is carried out for certain health-related purposes by persons subject to a legal obligation of professional secrecy.

Union or Member State law should provide for specific and suitable measures so as to protect the fundamental rights and the personal data of natural persons.

Member States should be allowed to maintain or introduce further conditions, including limitations, with regard to the processing of genetic data, biometric data or data concerning health.

However, this should not hamper the free flow of personal data within the Union when those conditions apply to cross-border processing of such data.