Навігація
GDPR > Преамбула 150
Завантажити в PDF

Преамбула 150

Recital 150

(150) Щоб посилити та гармонізувати адміністративні санкції за порушення цього Регламенту, кожний наглядовий орган повинен мати повноваження накладати адміністративні штрафи.

Цей Регламент повинен зазначати порушення і верхню межу та критерії встановлення пов’язаних адміністративних штрафів, які повинен визначити компетентний наглядовий орган у кожному окремому випадку, беручи до уваги всі відповідні обставини конкретної ситуації, з належним врахуванням, зокрема, специфіки, тяжкості, тривалості порушення і його наслідків та інструментів, що було застосовано для забезпечення відповідності обов’язкам за цим Регламентом та запобігання чи пом’якшення наслідків порушення.

Якщо адміністративні штрафи було накладено на підприємство, його необхідно розуміти як підприємство згідно зі статтями 101 і 102 ДФЄС для цих цілей.

Якщо адміністративні штрафи було накладено на осіб, що не є підприємством, наглядовий орган повинен враховувати загальний рівень доходу в державі-члені, а також економічну ситуацію особи, під час визначення необхідного рівня штрафу.

Механізм послідовності також можна використовувати для сприяння послідовному застосуванню адміністративних штрафів.

Саме держави-члени мають визначити, чи повинні органи публічної влади підлягати накладенню адміністративних штрафів та якою мірою.

Накладення адміністративного штрафу чи попередження не впливає на застосування інших повноважень наглядових органів або інших санкцій за цим Регламентом.

(150) In order to strengthen and harmonise administrative penalties for infringements of this Regulation, each supervisory authority should have the power to impose administrative fines.

This Regulation should indicate infringements and the upper limit and criteria for setting the related administrative fines, which should be determined by the competent supervisory authority in each individual case, taking into account all relevant circumstances of the specific situation, with due regard in particular to the nature, gravity and duration of the infringement and of its consequences and the measures taken to ensure compliance with the obligations under this Regulation and to prevent or mitigate the consequences of the infringement.

Where administrative fines are imposed on an undertaking, an undertaking should be understood to be an undertaking in accordance with Articles 101 and 102 TFEU for those purposes.

Where administrative fines are imposed on persons that are not an undertaking, the supervisory authority should take account of the general level of income in the Member State as well as the economic situation of the person in considering the appropriate amount of the fine.

The consistency mechanism may also be used to promote a consistent application of administrative fines.

It should be for the Member States to determine whether and to which extent public authorities should be subject to administrative fines.

Imposing an administrative fine or giving a warning does not affect the application of other powers of the supervisory authorities or of other penalties under this Regulation.