Navigacija
GDPR > Članak 53.. Opći uvjeti za članove nadzornog tijela
Preuzmite PDF

Članak 53. GDPR. Opći uvjeti za članove nadzornog tijela

Article 53 GDPR. General conditions for the members of the supervisory authority

1. Države članice osiguravaju da svakog člana njihovih nadzornih tijela u okviru transparentnog postupka imenuje:

1. Member States shall provide for each member of their supervisory authorities to be appointed by means of a transparent procedure by:

— njihov parlament;

— their parliament;

— njihova vlada;

— their government;

— njihov šef države; ili

— their head of State; or

— neovisno tijelo kojem je pravom države članice povjereno to imenovanje.

— an independent body entrusted with the appointment under Member State law.

2. Svaki član mora imati kvalifikacije, iskustvo i vještine, posebno u području zaštite osobnih podataka, potrebne za obavljanje svojih dužnosti i izvršavanje svojih ovlasti.

2. Each member shall have the qualifications, experience and skills, in particular in the area of the protection of personal data, required to perform its duties and exercise its powers.

3. Dužnosti člana završavaju u slučaju isteka mandata, ostavke ili razrješenja dužnosti u skladu s pravom dotične države članice.

3. The duties of a member shall end in the event of the expiry of the term of office, resignation or compulsory retirement, in accordance with the law of the Member State concerned.

4. Član smije biti otpušten samo u slučajevima teške povrede dužnosti ili ako član više ne ispunjava uvjete potrebne za izvršavanje dužnosti.

4. A member shall be dismissed only in cases of serious misconduct or if the member no longer fulfils the conditions required for the performance of the duties.

Uvodne izjave Ostavite komentar
Uvodne izjave

(121) Opći uvjeti za člana ili članove nadzornog tijela trebali bi biti zakonski propisani u svakoj državi članici i posebno bi trebali osiguravati da te članove imenuju u transparentnom postupku parlament, vlada ili šef države dotične države članice na temelju prijedloga vlade, člana vlade, parlamenta ili doma parlamenta, ili neovisno tijelo kojem je to povjereno pravom države članice. Radi osiguravanja neovisnosti nadzornog tijela član ili članovi trebali bi se ponašati pošteno, suzdržavati od svake radnje koja nije u skladu s njihovim dužnostima i ne bi se smjeli tijekom obavljanja mandata baviti bilo kakvom djelatnošću koja nije u skladu s tom funkcijom, bez obzira na to je li ona plaćena ili ne. Nadzorno bi tijelo trebalo imati vlastito osoblje, koje je izabralo nadzorno tijelo ili neovisno tijelo utvrđeno pravom države članice, koje bi trebalo biti pod isključivim vodstvom člana ili članova nadzornog tijela.

(121) The general conditions for the member or members of the supervisory authority should be laid down by law in each Member State and should in particular provide that those members are to be appointed, by means of a transparent procedure, either by the parliament, government or the head of State of the Member State on the basis of a proposal from the government, a member of the government, the parliament or a chamber of the parliament, or by an independent body entrusted under Member State law. In order to ensure the independence of the supervisory authority, the member or members should act with integrity, refrain from any action that is incompatible with their duties and should not, during their term of office, engage in any incompatible occupation, whether gainful or not. The supervisory authority should have its own staff, chosen by the supervisory authority or an independent body established by Member State law, which should be subject to the exclusive direction of the member or members of the supervisory authority.

Ostavite komentar
[js-disqus]