Навигация
GDPR > Член 53. Общи условия за членовете на надзорния орган
Изтегляне на PDF

Член 53 GDPR. Общи условия за членовете на надзорния орган

Article 53 GDPR. General conditions for the members of the supervisory authority

1. Държавите членки предвиждат, че всеки член на техните надзорни органи се назначава по прозрачна процедура от:

1. Member States shall provide for each member of their supervisory authorities to be appointed by means of a transparent procedure by:

— парламента;

— their parliament;

— правителството;

— their government;

— държавния глава; или

— their head of State; or

— независим орган, който съгласно правото на държавата членка е натоварен да извършва назначенията.

— an independent body entrusted with the appointment under Member State law.

2. Всеки член трябва да има квалификациите, опита и уменията, по-специално в областта на защитата на личните данни, необходими, за да изпълнява своите задължения и да упражнява своите правомощия.

2. Each member shall have the qualifications, experience and skills, in particular in the area of the protection of personal data, required to perform its duties and exercise its powers.

3. Задълженията на даден член приключват при изтичането на мандата му, подаването на оставка или задължителното му пенсиониране в съответствие с правото на съответната държава членка.

3. The duties of a member shall end in the event of the expiry of the term of office, resignation or compulsory retirement, in accordance with the law of the Member State concerned.

4. Член на надзорния орган се освобождава само в случай на тежко провинение или ако престане да отговаря на необходимите условия за изпълнение на задълженията.

4. A member shall be dismissed only in cases of serious misconduct or if the member no longer fulfils the conditions required for the performance of the duties.

Съображения Оставете коментар
Съображения

(121) Общите условия за члена или членовете на надзорния орган следва да бъдат определени със закон във всяка държава членка, и по-специално да осигурят тези членове да се назначават посредством прозрачна процедура от парламента, правителството или от държавния глава на държавата членка въз основа на предложение на правителството или член на правителството или парламента или камара на парламента, или от независим орган, оправомощен съгласно правото на държавата членка. За да се гарантира независимостта на надзорния орган, членът или членовете следва да действат добросъвестно, да се въздържат от всякакви несъвместими със задълженията им действия и по време на своя мандат да не се ангажират с никакви несъвместими функции, независимо дали срещу възнаграждение или безвъзмездно. Надзорният орган следва да разполага със собствен персонал, подбран от надзорния орган или от независим орган, установен съгласно правото на държава членка, който да е поставен под изключителното ръководство на члена или членовете на надзорния орган.

(121) The general conditions for the member or members of the supervisory authority should be laid down by law in each Member State and should in particular provide that those members are to be appointed, by means of a transparent procedure, either by the parliament, government or the head of State of the Member State on the basis of a proposal from the government, a member of the government, the parliament or a chamber of the parliament, or by an independent body entrusted under Member State law. In order to ensure the independence of the supervisory authority, the member or members should act with integrity, refrain from any action that is incompatible with their duties and should not, during their term of office, engage in any incompatible occupation, whether gainful or not. The supervisory authority should have its own staff, chosen by the supervisory authority or an independent body established by Member State law, which should be subject to the exclusive direction of the member or members of the supervisory authority.

Оставете коментар
[js-disqus]