Навігація
GDPR > Преамбула 71
Завантажити в PDF

Преамбула 71

Recital 71

(71) Суб’єкт даних повинен мати право не дотримуватися виконання рішення, що може передбачати вжиття заходу з оцінювання його або її персональних аспектів, винятково на підставі автоматизованого опрацювання, та яке породжує правові наслідки для нього чи неї або подібним чином істотно впливає на нього чи неї, а саме, автоматичну відмову в онлайн-заявці на кредит або практику наймання працівників за допомогою Інтернет-ресурсів без будь-якого втручання людини.

Таке опрацювання включає “профайлінг“, що складається з будь-якої форми автоматизованого опрацювання персональних даних із оцінюванням персональних аспектів, що стосуються фізичної особи, зокрема для аналізу або передбачення аспектів, що стосуються продуктивності суб’єкта даних на роботі, економічної ситуації, здоров’я, особистих переваг або інтересів, надійності або поведінки, місцезнаходження або пересування, якщо воно породжує правові наслідки, що стосуються його чи її, чи подібним чином істотно впливає на нього чи неї.

Проте дозвіл на вироблення й ухвалення рішень на підставі такого опрацювання, в тому числі профайлінгу, необхідно надавати в разі, якщо це чітко передбачено законодавством Союзу чи держави-члена, яке поширюється на контролера, у тому числі для цілей моніторингу, запобігання шахрайству та ухиленню від сплати податків, що здійснюють відповідно до регламентів, стандартів і рекомендацій установ Союзу чи національних органів з нагляду і для гарантування безпеки і надійності послуги, яку постачає контролер, або необхідних для укладення чи виконання договору між суб’єктом даних і контролером, або якщо суб’єкт даних надав свою чітку згоду.

У будь-якому разі таке опрацювання необхідно здійснювати згідно з відповідними гарантіями, що повинні включати надання конкретної інформації суб’єкту даних і право на втручання людини, висловлення своєї думки, отримання обґрунтування рішення, досягнутого після такого оцінювання, і оскарження рішення.

Такий захід не повинен стосуватися дітей.

(71) The data subject should have the right not to be subject to a decision, which may include a measure, evaluating personal aspects relating to him or her which is based solely on automated processing and which produces legal effects concerning him or her or similarly significantly affects him or her, such as automatic refusal of an online credit application or e-recruiting practices without any human intervention.

Such processing includes ‘profiling’ that consists of any form of automated processing of personal data evaluating the personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse or predict aspects concerning the data subject’s performance at work, economic situation, health, personal preferences or interests, reliability or behaviour, location or movements, where it produces legal effects concerning him or her or similarly significantly affects him or her.

However, decision-making based on such processing, including profiling, should be allowed where expressly authorised by Union or Member State law to which the controller is subject, including for fraud and tax-evasion monitoring and prevention purposes conducted in accordance with the regulations, standards and recommendations of Union institutions or national oversight bodies and to ensure the security and reliability of a service provided by the controller, or necessary for the entering or performance of a contract between the data subject and a controller, or when the data subject has given his or her explicit consent.

In any case, such processing should be subject to suitable safeguards, which should include specific information to the data subject and the right to obtain human intervention, to express his or her point of view, to obtain an explanation of the decision reached after such assessment and to challenge the decision.

Such measure should not concern a child.

Для того, щоб забезпечити правомірне та прозоре опрацювання, що стосується суб’єкта даних, враховуючи конкретні обставини та контекст, у якому опрацьовують персональні дані, контролер повинен застосувати відповідні математичні або статистичні процедури для профайлінгу, вжити необхідних технічних і організаційних заходів, необхідних для гарантування, зокрема, того, що фактори, які спричиняють неточності в персональних даних, виправлено, а ризик помилок скорочено, охороняти персональні дані в спосіб, що враховує потенційні ризики, наявні для інтересів та прав суб’єкта даних, і запобігає, між іншим, дискримінаційним наслідкам для фізичних осіб на підставі расової чи етнічної приналежності, політичних переконань, релігії або вірувань, членства в професійних союзах, генетичного стану або стану здоров’я, чи сексуальної орієнтації, або того, що спричиняє вжиття заходів із такими наслідками.

Дозвіл на автоматизовані вироблення й ухвалення рішень та профайлінг на підставі спеціальних категорій персональних даних необхідно надавати лише за спеціальних умов.

In order to ensure fair and transparent processing in respect of the data subject, taking into account the specific circumstances and context in which the personal data are processed, the controller should use appropriate mathematical or statistical procedures for the profiling, implement technical and organisational measures appropriate to ensure, in particular, that factors which result in inaccuracies in personal data are corrected and the risk of errors is minimised, secure personal data in a manner that takes account of the potential risks involved for the interests and rights of the data subject and that prevents, inter alia, discriminatory effects on natural persons on the basis of racial or ethnic origin, political opinion, religion or beliefs, trade union membership, genetic or health status or sexual orientation, or that result in measures having such an effect.

Automated decision-making and profiling based on special categories of personal data should be allowed only under specific conditions.