Навігація
GDPR > Преамбула 166
Завантажити в PDF

Преамбула 166

Recital 166

(166) Для виконання цілей цього Регламенту, а саме, захисту фундаментальних прав і свобод фізичних осіб і, зокрема, їхнього права на захист персональних даних, а також для забезпечення вільного руху персональних даних у всьому Союзі, Комісії необхідно делегувати повноваження ухвалювати акти згідно зі статтею 290 ДФЄС.

Зокрема, делеговані акти необхідно ухвалювати на основі критеріїв і вимог для механізмів сертифікації, інформацію необхідно надавати у форматі стандартизованих іконок та процедур для надання таких іконок.

Особливо важливим є проведення Комісією відповідних консультацій під час своєї підготовчої роботи, в тому числі, – на рівні експертів.

Комісія, під час підготування та розроблення делегованих актів, повинна забезпечувати одночасне, вчасне та належне передавання відповідних документів до Європейського Парламенту і Ради.

(166) In order to fulfil the objectives of this Regulation, namely to protect the fundamental rights and freedoms of natural persons and in particular their right to the protection of personal data and to ensure the free movement of personal data within the Union, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission.

In particular, delegated acts should be adopted in respect of criteria and requirements for certification mechanisms, information to be presented by standardised icons and procedures for providing such icons.

It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level.

The Commission, when preparing and drawing-up delegated acts, should ensure a simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and to the Council.