Навігація
GDPR > Преамбула 141
Завантажити в PDF

Преамбула 141

Recital 141

(141) Кожний суб’єкт даних повинен мати право подати скаргу до єдиного наглядового органу, зокрема, в державі-члені за місцем його постійного проживання, та право на дієві засоби судового захисту згідно зі статтею 47 Хартії, якщо суб’єкт даних вважає, що його або її права за цим Регламентом було порушено, або якщо наглядовий орган не розглядає скаргу, частково чи повністю відхиляє або відмовляє в розгляді скарги, або демонструє бездіяльність у разі необхідності вжити відповідних заходів для захисту прав суб’єкта даних.

Після отримання скарги необхідно провести розслідування, що підлягає судовому перегляду, тією мірою, що є необхідною для конкретної справи.

Наглядовий орган повинен повідомити суб’єкта даних про стан і результати розгляду скарги протягом розумного строку.

Якщо справа потребує подальшого розслідування чи координації з іншим наглядовим органом, суб’єкту даних необхідно надати попередню інформацію.

Щоб полегшити подання скарг, кожний наглядовий орган повинен вживати заходів, наприклад, надання форми подання скарги, яку також можна оформити в електронному форматі, без обмеження застосування інших засобів зв’язку.

(141) Every data subject should have the right to lodge a complaint with a single supervisory authority, in particular in the Member State of his or her habitual residence, and the right to an effective judicial remedy in accordance with Article 47 of the Charter if the data subject considers that his or her rights under this Regulation are infringed or where the supervisory authority does not act on a complaint, partially or wholly rejects or dismisses a complaint or does not act where such action is necessary to protect the rights of the data subject.

The investigation following a complaint should be carried out, subject to judicial review, to the extent that is appropriate in the specific case.

The supervisory authority should inform the data subject of the progress and the outcome of the complaint within a reasonable period.

If the case requires further investigation or coordination with another supervisory authority, intermediate information should be given to the data subject.

In order to facilitate the submission of complaints, each supervisory authority should take measures such as providing a complaint submission form which can also be completed electronically, without excluding other means of communication.