Навигация
GDPR > Член 70. Задачи на Комитета
Изтегляне на PDF

Член 70 GDPR. Задачи на Комитета

Article 70 GDPR. Tasks of the Board

1. Комитетът осигурява съгласуваното прилагане на настоящия регламент. За тази цел Комитетът по своя собствена инициатива или, ако е целесъобразно, по искане на Комисията, по-специално:

1. The Board shall ensure the consistent application of this Regulation. To that end, the Board shall, on its own initiative or, where relevant, at the request of the Commission, in particular:

a) наблюдава и гарантира правилното прилагане на настоящия регламент в случаите, предвидени в членове 64 и 65, без да се засягат задачите на националните надзорни органи;

(a) monitor and ensure the correct application of this Regulation in the cases provided for in Articles 64 and 65 without prejudice to the tasks of national supervisory authorities;

Свързани статии

б) консултира Комисията по всеки въпрос, свързан със защитата на личните данни в Съюза, включително относно всяко предложено изменение на настоящия регламент;

(b) advise the Commission on any issue related to the protection of personal data in the Union, including on any proposed amendment of this Regulation;

в) консултира Комисията относно формàта и процедурите за обмен на информация между администраторите, обработващите лични данни и надзорните органи за задължителните фирмени правила;

(c) advise the Commission on the format and procedures for the exchange of information between controllers, processors and supervisory authorities for binding corporate rules;

г) издава насоки, препоръки и най-добри практики относно процедурите за изтриване на връзки, копия или преписи на лични данни от обществено достъпни съобщителни услуги, както е посочено в член 17, параграф 2;

(d) issue guidelines, recommendations, and best practices on procedures for erasing links, copies or replications of personal data from publicly available communication services as referred to in Article 17(2);

Свързани статии

д) разглежда по своя собствена инициатива, по искане на някой от своите членове или по искане на Комисията всеки въпрос, който се отнася до прилагането на настоящия регламент, и издава насоки, препоръки и най-добри практики с цел насърчаване на съгласуваното прилагане на настоящия регламент;

(e) examine, on its own initiative, on request of one of its members or on request of the Commission, any question covering the application of this Regulation and issue guidelines, recommendations and best practices in order to encourage consistent application of this Regulation;

е) издава насоки, препоръки и най-добри практики в съответствие с буква д) от настоящия параграф за допълнително уточняване на критериите и условията във връзка с решенията, основани на профилиране на данни съгласно член 22, параграф 2;

(f) issue guidelines, recommendations and best practices in accordance with point (e) of this paragraph for further specifying the criteria and conditions for decisions based on profiling pursuant to Article 22(2);

Свързани статии

ж) издава насоки, препоръки и най-добри практики в съответствие с буква д) от настоящия параграф за установяване на нарушения на сигурността на данните и определяне на ненужното забавяне по член 33, параграфи 1 и 2, както и за определяне на конкретните обстоятелства, при които от администратора или обработващия лични данни се изисква да уведомяват за нарушението на сигурността на личните данни;

(g) issue guidelines, recommendations and best practices in accordance with point (e) of this paragraph for establishing the personal data breaches and determining the undue delay referred to in Article 33(1) and (2) and for the particular circumstances in which a controller or a processor is required to notify the personal data breach;

Свързани статии

з) издава насоки, препоръки и най-добри практики в съответствие с буква д) от настоящия параграф по отношение на обстоятелствата, при които нарушение на сигурността на личните данни има вероятност да доведе до висок риск за правата и свободите на физическите лица, посочени в член 34, параграф 1;

(h) issue guidelines, recommendations and best practices in accordance with point (e) of this paragraph as to the circumstances in which a personal data breach is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of the natural persons referred to in Article 34(1).

Свързани статии

и) издава насоки, препоръки и най-добри практики в съответствие с буква д) от настоящия параграф за целите на допълнително уточняване на критериите и изискванията за предаване на лични данни въз основа на задължителни фирмени правила, които се спазват от администраторите, и задължителни фирмени правила, които се спазват от обработващите лични данни, както и на необходимите допълнителни изисквания за осигуряване на защита на личните данни на съответните субекти на данни, посочени в член 47;

(i) issue guidelines, recommendations and best practices in accordance with point (e) of this paragraph for the purpose of further specifying the criteria and requirements for personal data transfers based on binding corporate rules adhered to by controllers and binding corporate rules adhered to by processors and on further necessary requirements to ensure the protection of personal data of the data subjects concerned referred to in Article 47;

Свързани статии

й) издава насоки, препоръки и най-добри практики в съответствие с буква д) от настоящия параграф за целите на допълнително уточняване на критериите и изискванията за предаване на лични данни въз основа на член 49, параграф 1;

(j) issue guidelines, recommendations and best practices in accordance with point (e) of this paragraph for the purpose of further specifying the criteria and requirements for the personal data transfers on the basis of Article 49(1);

Свързани статии

к) изготвя насоки за надзорните органи относно прилагането на мерките, посочени в член 58, параграфи 1, 2 и 3, и определянето на размера на административните наказания „глоба“ или „имуществена санкция“ съгласно член 83;

(k) draw up guidelines for supervisory authorities concerning the application of measures referred to in Article 58(1), (2) and (3) and the setting of administrative fines pursuant to Article 83;

Свързани статии

л) извършва преглед на практическото прилагане на насоките, препоръките и най-добрите практики, посочени в букви д) и е);

(l) review the practical application of the guidelines, recommendations and best practices;

м) издава насоки, препоръки и най-добри практики в съответствие с буква д) от настоящия параграф за установяване на общи процедури за подаване на сигнали от физически лица за нарушения на настоящия регламент съгласно член 54, параграф 2;

(m) issue guidelines, recommendations and best practices in accordance with point (e) of this paragraph for establishing common procedures for reporting by natural persons of infringements of this Regulation pursuant to Article 54(2);

Свързани статии

н) насърчава изготвянето на кодекси на поведение и установяването на механизми за сертифициране за защита на данните и печати и маркировки за защита на данните съгласно членове 40 и 42;

(n) encourage the drawing-up of codes of conduct and the establishment of data protection certification mechanisms and data protection seals and marks pursuant to Articles 40 and 42;

Свързани статии

о) извършва акредитацията на сертифициращи органи и периодичния ѝ преглед съгласно член 43 и поддържа публичен регистър на акредитираните органи съгласно член 43, параграф 6 и на акредитираните администратори и обработващи лични данни, установени в трети държави, съгласно член 42, параграф 7;

(o) approve the criteria of certification pursuant to Article 42(5) and maintain a public register of certification mechanisms and data protection seals and marks pursuant to Article 42(8) and of the certified controllers or processors established in third countries pursuant to Article 42(7);

Свързани статии

п) уточнява изискванията, посочени в член 43, параграф 3, с оглед на акредитацията на сертифициращи органи съгласно член 42;

(p) approve the requirements referred to in Article 43(3) with a view to the accreditation of certification bodies referred to in Article 43;

Свързани статии

р) предоставя на Комисията становище относно изискванията за сертифициране, посочени в член 43, параграф 8;

(q) provide the Commission with an opinion on the certification requirements referred to in Article 43(8);

Свързани статии

с) предоставя на Комисията становище относно иконите, посочени в член 12, параграф 7;

(r) provide the Commission with an opinion on the icons referred to in Article 12(7);

Свързани статии

т) предоставя на Комисията становище за оценка на адекватността на нивото на защита на данните в трета държава или международна организация, включително за оценка на това дали третата държава, територията или един или повече конкретни сектори в рамките на тази трета държава, или международната организация, са престанали да осигуряват адекватно ниво на защита. За тази цел Комисията предоставя на Комитета цялата необходима документация, включително кореспонденцията с правителството на третата държава, по отношение на тази трета държава, територия или конкретен сектор или с международната организация;

(s) provide the Commission with an opinion for the assessment of the adequacy of the level of protection in a third country or international organisation, including for the assessment whether a third country, a territory or one or more specified sectors within that third country, or an international organisation no longer ensures an adequate level of protection. To that end, the Commission shall provide the Board with all necessary documentation, including correspondence with the government of the third country, with regard to that third country, territory or specified sector, or with the international organisation.

у) дава становища по проекти за решения на надзорните органи по силата на механизма за съгласуваност, посочен в член 64, параграф 1, по въпроси, изпратени съгласно член 64, параграф 2 и приема решения със задължителен характер съгласно член 65, включително по въпроси, разглеждани съгласно член 66;

(t) issue opinions on draft decisions of supervisory authorities pursuant to the consistency mechanism referred to in Article 64(1), on matters submitted pursuant to Article 64(2) and to issue binding decisions pursuant to Article 65, including in cases referred to in Article 66;

Свързани статии

ф) насърчава сътрудничеството и ефективния двустранен и многостранен обмен на информация и добрите практики между надзорните органи;

(u) promote the cooperation and the effective bilateral and multilateral exchange of information and best practices between the supervisory authorities;

х) насърчава общите програми за обучение и улеснява обмена на персонал между надзорните органи и — когато това е целесъобразно —с надзорните органи на трети държави или международни организации;

(v) promote common training programmes and facilitate personnel exchanges between the supervisory authorities and, where appropriate, with the supervisory authorities of third countries or with international organisations;

ц) насърчава обмена на знания и документация относно законодателството и практиките в областта на защитата на данни с надзорните органи по защита на данните в цял свят;

(w) promote the exchange of knowledge and documentation on data protection legislation and practice with data protection supervisory authorities worldwide.

ч) дава становища по кодексите за поведение, съставяни на равнището на Съюза в съответствие с член 40, параграф 9; и

(x) issue opinions on codes of conduct drawn up at Union level pursuant to Article 40(9); and

Свързани статии

ш) поддържа обществено достъпен електронен регистър на решенията, взети от надзорните органи и съдилищата по въпроси, разглеждани в рамките на механизма за съгласуваност.

(y) maintain a publicly accessible electronic register of decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism.

2. Когато Комисията поиска съвет от Комитета, тя може да посочи срок, като се взема предвид спешността на въпроса.

2. Where the Commission requests advice from the Board, it may indicate a time limit, taking into account the urgency of the matter.

3. Комитетът изпраща своите становища, насоки, препоръки и най-добри практики на Комисията и на комитета, посочен в член 93, и ги прави обществено достояние.

3. The Board shall forward its opinions, guidelines, recommendations, and best practices to the Commission and to the committee referred to in Article 93 and make them public.

Свързани статии

4. Комитетът се консултира по целесъобразност със заинтересованите страни и им предоставя възможност да направят коментари в рамките на разумен срок. Без да се засягат разпоредбите на член 76, Комитетът оповестява публично резултатите от процедурата на консултации.

4. The Board shall, where appropriate, consult interested parties and give them the opportunity to comment within a reasonable period. The Board shall, without prejudice to Article 76, make the results of the consultation procedure publicly available.

Свързани статии