Navigare
GDPR > Articolul 75. Secretariatul
Descarcă PDF

Articolul 75 GDPR. Secretariatul

Article 75 GDPR. Secretariat

(1) Comitetul dispune de un secretariat, care este asigurat de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

1. The Board shall have a secretariat, which shall be provided by the European Data Protection Supervisor.

(2) Secretariatul își îndeplinește sarcinile exclusiv pe baza instrucțiunilor președintelui comitetului.

2. The secretariat shall perform its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

(3) Personalul Autorității Europene pentru Protecția Datelor implicat în îndeplinirea sarcinilor conferite comitetului în temeiul prezentului regulament face obiectul unor linii de raportare separate în raport cu personalul implicat în îndeplinirea sarcinilor conferite Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

3. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation shall be subject to separate reporting lines from the staff involved in carrying out tasks conferred on the European Data Protection Supervisor.

(4) Dacă este oportun, comitetul și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor elaborează și publică un memorandum de înțelegere pentru punerea în aplicare a prezentului articol, care să stabilească condițiile cooperării și să se aplice personalului Autorității Europene pentru Protecția Datelor implicat în îndeplinirea sarcinilor conferite comitetului în temeiul prezentului regulament.

4. Where appropriate, the Board and the European Data Protection Supervisor shall establish and publish a Memorandum of Understanding implementing this Article, determining the terms of their cooperation, and applicable to the staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation.

(5) Secretariatul oferă sprijin analitic, administrativ și logistic comitetului.

5. The secretariat shall provide analytical, administrative and logistical support to the Board.

(6) Secretariatul este responsabil în special de următoarele:

6. The secretariat shall be responsible in particular for:

(a) gestionarea curentă a activității comitetului;

(a) the day-to-day business of the Board;

(b) comunicarea dintre membrii comitetului, președintele acestuia și Comisie;

(b) communication between the members of the Board, its Chair and the Commission;

(c) comunicarea cu alte instituții și cu publicul;

(c) communication with other institutions and the public;

(d) utilizarea mijloacelor electronice pentru comunicarea internă și externă;

(d) the use of electronic means for the internal and external communication;

(e) traducerea informațiilor relevante;

(e) the translation of relevant information;

(f) pregătirea și monitorizarea acțiunilor ulterioare reuniunilor comitetului;

(f) the preparation and follow-up of the meetings of the Board;

(g) pregătirea, redactarea și publicarea avizelor, deciziilor privind soluționarea litigiilor dintre autoritățile de supraveghere și a altor texte adoptate de comitet.

(g) the preparation, drafting and publication of opinions, decisions on the settlement of disputes between supervisory authorities and other texts adopted by the Board.

Considerentele Lasa un comentariu
Considerentele

(140) Comitetul ar trebui să fie asistat de un secretariat asigurat de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Personalul Autorității Europene pentru Protecția Datelor implicat în îndeplinirea sarcinilor conferite comitetului în temeiul prezentului regulament ar trebui să își îndeplinească sarcinile exclusiv conform instrucțiunilor președintelui comitetului și să raporteze acestuia.

(140) The Board should be assisted by a secretariat provided by the European Data Protection Supervisor. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation should perform its tasks exclusively under the instructions of, and report to, the Chair of the Board.

Lasa un comentariu
[js-disqus]