Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Článek 75. Sekretariát
Stáhnout

Článek 75 ONOOÚ (GDPR). Sekretariát

Article 75 GDPR. Secretariat

1. Sbor má k dispozici sekretariát, jehož služby poskytuje evropský inspektor ochrany údajů.

1. The Board shall have a secretariat, which shall be provided by the European Data Protection Supervisor.

2. Sekretariát plní své úkoly výlučně v souladu s pokyny předsedy sboru.

2. The secretariat shall perform its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

3. Na pracovníky evropského inspektora ochrany údajů podílející se na plnění úkolů svěřených sboru tímto nařízením se vztahují jiné hierarchické linie než na pracovníky podílející se na plnění úkolů svěřených evropskému inspektorovi ochrany údajů.

3. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation shall be subject to separate reporting lines from the staff involved in carrying out tasks conferred on the European Data Protection Supervisor.

4. Sbor s evropským inspektorem ochrany údajů v případě potřeby vypracují a zveřejní memorandum o porozumění, jímž se provádí tento článek a vymezují podmínky jejich spolupráce a jenž je použitelný pro pracovníky evropského inspektora ochrany údajů podílející se na plnění úkolů svěřených sboru tímto nařízením.

4. Where appropriate, the Board and the European Data Protection Supervisor shall establish and publish a Memorandum of Understanding implementing this Article, determining the terms of their cooperation, and applicable to the staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation.

5. Sekretariát zajišťuje sboru analytickou, administrativní a logistickou podporu.

5. The secretariat shall provide analytical, administrative and logistical support to the Board.

6. Sekretariát odpovídá zejména za:

6. The secretariat shall be responsible in particular for:

a) každodenní fungování sboru;

(a) the day-to-day business of the Board;

b) komunikaci mezi členy sboru, jeho předsedou a Komisí;

(b) communication between the members of the Board, its Chair and the Commission;

c) komunikaci s jinými institucemi a veřejností;

(c) communication with other institutions and the public;

d) využívání elektronických prostředků k interní a externí komunikaci;

(d) the use of electronic means for the internal and external communication;

e) překlady relevantních informací;

(e) the translation of relevant information;

f) přípravu zasedání sboru a navazující opatření;

(f) the preparation and follow-up of the meetings of the Board;

g) přípravu, navrhování a zveřejňování stanovisek, rozhodnutí o urovnání sporů mezi dozorovými úřady a jiných textů přijímaných sborem.

(g) the preparation, drafting and publication of opinions, decisions on the settlement of disputes between supervisory authorities and other texts adopted by the Board.

Body odůvodnění Zanechat komentář
Body odůvodnění

(140) Sboru by měl být nápomocen sekretariát, jehož služby zajistí evropský inspektor ochrany údajů. Pracovníci evropského inspektora ochrany údajů podílející se na plnění úkolů svěřených sboru tímto nařízením by měli své úkoly plnit výhradně na základě pokynů a pod vedením předsedy sboru.

(140) The Board should be assisted by a secretariat provided by the European Data Protection Supervisor. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation should perform its tasks exclusively under the instructions of, and report to, the Chair of the Board.

Zanechat komentář
[js-disqus]