Navigasjon
GDPR > Artikkel 75. Sekretariat
Last ned PDF

Artikkel 75 GDPR. Sekretariat

Article 75 GDPR. Secretariat

1. Personvernrådet skal ha et sekretariat, som skal stilles til rådighet av EUs datatilsyn.

1. The Board shall have a secretariat, which shall be provided by the European Data Protection Supervisor.

2. Sekretariatet skal utføre sine oppgaver utelukkende under ledelse av Personvernrådets leder.

2. The secretariat shall perform its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

3. Personellet ved EUs datatilsyn som deltar i utførelsen av oppgavene som ved denne forordning gis Personvernrådet, skal ha andre rapporteringsveier enn personellet som deltar i utførelsen av oppgavene som EUs datatilsyn er gitt.

3. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation shall be subject to separate reporting lines from the staff involved in carrying out tasks conferred on the European Data Protection Supervisor.

4. Dersom det er relevant, skal Personvernrådet og EUs datatilsyn utarbeide og offentliggjøre en programerklæring med henblikk på gjennomføring av denne artikkel med fastsettelse av vilkårene for deres samarbeid som får anvendelse på personellet hos EUs datatilsyn som deltar i utførelsen av oppgavene som ved denne forordning gis Personvernrådet.

4. Where appropriate, the Board and the European Data Protection Supervisor shall establish and publish a Memorandum of Understanding implementing this Article, determining the terms of their cooperation, and applicable to the staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation.

5. Sekretariatet skal yte analytisk, administrativ og logistisk støtte til Personvernrådet.

5. The secretariat shall provide analytical, administrative and logistical support to the Board.

6. Sekretariatet skal særlig ha ansvar for

6. The secretariat shall be responsible in particular for:

a) Personvernrådets daglige virksomhet,

(a) the day-to-day business of the Board;

b) kommunikasjon mellom Personvernrådets medlemmer, dets leder og Kommisjonen,

(b) communication between the members of the Board, its Chair and the Commission;

c) kommunikasjon med andre institusjoner og med allmennheten,

(c) communication with other institutions and the public;

d) bruken av elektroniske midler i forbindelse med intern og ekstern kommunikasjon,

(d) the use of electronic means for the internal and external communication;

e) oversettelse av relevant informasjon,

(e) the translation of relevant information;

f) forberedelse og oppfølging av Personvernrådets møter,

(f) the preparation and follow-up of the meetings of the Board;

g) forberedelse, utarbeiding av utkast til og offentliggjøring av uttalelser, beslutninger om løsning av tvister mellom tilsynsmyndigheter samt andre tekster som vedtas av Personvernrådet.

(g) the preparation, drafting and publication of opinions, decisions on the settlement of disputes between supervisory authorities and other texts adopted by the Board.

Fortalepunkter Legg igjen en kommentar
Fortalepunkter

140) Personvernrådet bør bistås av et sekretariat som stilles til rådighet av EUs datatilsyn. Personellet ved EUs datatilsyn som deltar i utførelsen av oppgavene som Personvernrådet gis ved denne forordning, bør utføre sine oppgaver utelukkende under ledelse av lederen for Personvernrådet og rapportere til vedkommende.

(140) The Board should be assisted by a secretariat provided by the European Data Protection Supervisor. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation should perform its tasks exclusively under the instructions of, and report to, the Chair of the Board.

Legg igjen en kommentar
[js-disqus]