Navigācija
VDAR (GDPR) > 75 pants. Sekretariāts
Lejupielādēt kā PDF

75 pants VDAR. Sekretariāts

Article 75 GDPR. Secretariat

1. Kolēģijai ir sekretariāts, kuru nodrošina Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.

1. The Board shall have a secretariat, which shall be provided by the European Data Protection Supervisor.

2. Sekretariāts pilda uzdevumus tikai pēc kolēģijas priekšsēdētāja norādēm.

2. The secretariat shall perform its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

3. Uz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja personālu, kas ir iesaistīts tādu uzdevumu veikšanā, kuri ar šo regulu ir uzticēti kolēģijai, attiecas pakļautības kārtība, kas ir atsevišķa no tā personāla, kurš ir iesaistīts tādu uzdevumu veikšanā, kurus devis Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.

3. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation shall be subject to separate reporting lines from the staff involved in carrying out tasks conferred on the European Data Protection Supervisor.

4. Attiecīgā gadījumā kolēģija un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs izveido un publicē saprašanas memorandu, ar ko tiek īstenots šis pants, noteikta sadarbības kārtība un ko piemēro tam Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja personālam, kas iesaistīts tādu uzdevumu veikšanā, kuri ar šo regulu ir uzticēti kolēģijai.

4. Where appropriate, the Board and the European Data Protection Supervisor shall establish and publish a Memorandum of Understanding implementing this Article, determining the terms of their cooperation, and applicable to the staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation.

5. Sekretariāts sniedz analītisku, administratīvu un loģistikas atbalstu kolēģijai.

5. The secretariat shall provide analytical, administrative and logistical support to the Board.

6. Sekretariāts jo īpaši ir atbildīgs par:

6. The secretariat shall be responsible in particular for:

a) Kolēģijas ikdienas darbu;

(a) the day-to-day business of the Board;

b) saziņu starp Kolēģijas locekļiem, priekšsēdētāju un Komisiju;

(b) communication between the members of the Board, its Chair and the Commission;

c) saziņu ar citām institūcijām un sabiedrību;

(c) communication with other institutions and the public;

d) elektronisko līdzekļu izmantošanu iekšējai un ārējai saziņai;

(d) the use of electronic means for the internal and external communication;

e) attiecīgās informācijas tulkošanu;

(e) the translation of relevant information;

f) kolēģijas sanāksmju sagatavošanu un turpmākiem pasākumiem;

(f) the preparation and follow-up of the meetings of the Board;

g) kolēģijas pieņemto atzinumu, lēmumu par strīdu izšķiršanu starp uzraudzības iestādēm un citu dokumentu sagatavošanu, izstrādi un publicēšanu.

(g) the preparation, drafting and publication of opinions, decisions on the settlement of disputes between supervisory authorities and other texts adopted by the Board.

Apsvērums Atstājiet savu komentāru
Apsvērums

(140) Kolēģijai būtu jāsaņem palīdzība no sekretariāta, kuru nodrošina Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja personālam, kas ir iesaistīts to uzdevumu īstenošanā, kuri kolēģijai uzticēti ar šo regulu, savi uzdevumi būtu jāveic tikai saskaņā ar kolēģijas priekšsēdētāja norādījumiem un viņa pakļautībā.

(140) The Board should be assisted by a secretariat provided by the European Data Protection Supervisor. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation should perform its tasks exclusively under the instructions of, and report to, the Chair of the Board.

Atstājiet savu komentāru
[js-disqus]