Navigacija
GDPR > Članak 75.. Tajništvo
Preuzmite PDF

Članak 75. GDPR. Tajništvo

Article 75 GDPR. Secretariat

1. Odbor ima tajništvo koje osigurava Europski nadzornik za zaštitu podataka.

1. The Board shall have a secretariat, which shall be provided by the European Data Protection Supervisor.

2. Tajništvo obavlja svoje zadaće isključivo prema uputama predsjednika Odbora.

2. The secretariat shall perform its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

3. Na osoblje Europskog nadzornika za zaštitu podataka koje sudjeluje u obavljanju zadaća koje su ovom Uredbom povjerene Odboru primjenjuju se odvojene linije izvješćivanja od onih za osoblje koje sudjeluje u obavljanju zadaća povjerenih Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

3. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation shall be subject to separate reporting lines from the staff involved in carrying out tasks conferred on the European Data Protection Supervisor.

4. Odbor i Europski nadzornik za zaštitu podataka prema potrebi utvrđuju i objavljuju memorandum o razumijevanju za provedbu ovog članka u kojem se utvrđuju uvjeti međusobne suradnje i koji se primjenjuje na osoblje Europskog nadzornika za zaštitu podataka koje sudjeluje u obavljanju zadaća koje su ovom Uredbom povjerene Odboru.

4. Where appropriate, the Board and the European Data Protection Supervisor shall establish and publish a Memorandum of Understanding implementing this Article, determining the terms of their cooperation, and applicable to the staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation.

5. Tajništvo pruža analitičku, administrativnu i logističku potporu Odboru.

5. The secretariat shall provide analytical, administrative and logistical support to the Board.

6. Tajništvo je osobito odgovorno za:

6. The secretariat shall be responsible in particular for:

(a) tekuće poslove Odbora;

(a) the day-to-day business of the Board;

(b) komunikaciju između članova Odbora, njegova predsjednika i Komisije;

(b) communication between the members of the Board, its Chair and the Commission;

(c) komunikaciju s drugim institucijama i javnošću;

(c) communication with other institutions and the public;

(d) uporabu elektroničkih sredstava za internu i eksternu komunikaciju;

(d) the use of electronic means for the internal and external communication;

(e) prijevode bitnih informacija;

(e) the translation of relevant information;

(f) pripremu sastanaka Odbora i daljnje postupanje;

(f) the preparation and follow-up of the meetings of the Board;

(g) pripremu, izradu i objavu mišljenja, odluka o rješavanju sporova među nadzornim tijelima i drugih tekstova koje Odbor donosi.

(g) the preparation, drafting and publication of opinions, decisions on the settlement of disputes between supervisory authorities and other texts adopted by the Board.

Uvodne izjave Ostavite komentar
Uvodne izjave

(140) Odboru bi trebalo pomagati tajništvo koje osigurava Europski nadzornik za zaštitu podataka. Osoblje Europskog nadzornika za zaštitu podataka koje sudjeluje u izvršavanju zadaća povjerenih Odboru temeljem ove Uredbe trebalo bi biti odgovorno predsjedniku Odbora te svoje zadaće obavljati isključivo prema njegovim uputama.

(140) The Board should be assisted by a secretariat provided by the European Data Protection Supervisor. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation should perform its tasks exclusively under the instructions of, and report to, the Chair of the Board.

Ostavite komentar
[js-disqus]