Navigation
GDPR > Artikel 75. Sekretariat
Download PDF

Artikel 75 GDPR. Sekretariat

Article 75 GDPR. Secretariat

1. Databeskyttelsesrådet har et sekretariat, som stilles til rådighed af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

1. The Board shall have a secretariat, which shall be provided by the European Data Protection Supervisor.

2. Sekretariatet udfører udelukkende sine opgaver efter instruks fra formanden for Databeskyttelsesrådet.

2. The secretariat shall perform its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

3. Det personale ved Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der deltager i udførelsen af Databeskyttelsesrådets opgaver i henhold til denne forordning, skal have særskilte rapporteringsveje i forhold til det personale, der deltager i udførelsen af opgaver, som Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har fået tildelt.

3. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation shall be subject to separate reporting lines from the staff involved in carrying out tasks conferred on the European Data Protection Supervisor.

4. Databeskyttelsesrådet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse udarbejder og offentliggør om nødvendigt et aftalememorandum til gennemførelse af denne artikel, som fastsætter vilkårene for deres samarbejde, og som gælder for det personale ved Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der deltager i udførelsen af Databeskyttelsesrådets opgaver i henhold til denne forordning.

4. Where appropriate, the Board and the European Data Protection Supervisor shall establish and publish a Memorandum of Understanding implementing this Article, determining the terms of their cooperation, and applicable to the staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation.

5. Sekretariatet yder analytisk, administrativ og logistisk støtte til Databeskyttelsesrådet.

5. The secretariat shall provide analytical, administrative and logistical support to the Board.

6. Sekretariatet er navnlig ansvarligt for:

6. The secretariat shall be responsible in particular for:

a) Databeskyttelsesrådets daglige arbejde

(a) the day-to-day business of the Board;

b) kommunikation mellem medlemmerne af Databeskyttelsesrådet, dets formand og Kommissionen

(b) communication between the members of the Board, its Chair and the Commission;

c) kommunikation med andre institutioner og offentligheden

(c) communication with other institutions and the public;

d) brug af elektroniske midler til intern og ekstern kommunikation

(d) the use of electronic means for the internal and external communication;

e) oversættelse af relevante oplysninger

(e) the translation of relevant information;

f) forberedelse og opfølgning af Databeskyttelsesrådets møder

(f) the preparation and follow-up of the meetings of the Board;

g) forberedelse, udarbejdelse og offentliggørelse af udtalelser, afgørelser om bilæggelse af tvister mellem tilsynsmyndigheder og andre dokumenter, der vedtages af Databeskyttelsesrådet.

(g) the preparation, drafting and publication of opinions, decisions on the settlement of disputes between supervisory authorities and other texts adopted by the Board.

Betragtning Efterlad en kommentar
Betragtning

(140) Databeskyttelsesrådet bør bistås af et sekretariat, som stilles til rådighed af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Det personale hos Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der deltager i udførelsen af de opgaver, som Databeskyttelsesrådet tildeles ved denne forordning, bør udelukkende udføre sine opgaver efter instruks fra formanden for Databeskyttelsesrådet og rapportere til denne.

(140) The Board should be assisted by a secretariat provided by the European Data Protection Supervisor. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation should perform its tasks exclusively under the instructions of, and report to, the Chair of the Board.

Efterlad en kommentar
[js-disqus]