Navigatie
AVG (GDPR) > Artikel 75. Secretariaat
Download PDF

Artikel 75 AVG (GDPR). Secretariaat

Article 75 GDPR. Secretariat

1. Het Comité heeft een secretariaat, dat wordt verzorgd door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

1. The Board shall have a secretariat, which shall be provided by the European Data Protection Supervisor.

2. Het secretariaat verricht zijn taken uitsluitend volgens de instructies van de voorzitter van het Comité.

2. The secretariat shall perform its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

3. De personeelsleden van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming die betrokken zijn bij de uitvoering van de krachtens deze verordening aan het Comité opgedragen taken vallen onder een andere rapportageregeling dan de personeelsleden die betrokken zijn bij de uitvoering van de aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming opgedragen taken.

3. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation shall be subject to separate reporting lines from the staff involved in carrying out tasks conferred on the European Data Protection Supervisor.

4. Waar passend wordt door het Comité en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming een memorandum van overeenstemming ter uitvoering van dit artikel opgesteld en bekendgemaakt, waarin de voorwaarden van hun samenwerking worden vastgelegd en dat van toepassing is op de personeelsleden van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming die betrokken zijn bij de uitvoering van de krachtens deze verordening aan het Comité opgedragen taken.

4. Where appropriate, the Board and the European Data Protection Supervisor shall establish and publish a Memorandum of Understanding implementing this Article, determining the terms of their cooperation, and applicable to the staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation.

5. Het secretariaat biedt het Comité analytische, administratieve en logistieke ondersteuning.

5. The secretariat shall provide analytical, administrative and logistical support to the Board.

6. Het secretariaat is met name belast met:

6. The secretariat shall be responsible in particular for:

a) de dagelijkse werking van het Comité;

(a) the day-to-day business of the Board;

b) de communicatie tussen de leden van het Comité, zijn voorzitter en de Commissie;

(b) communication between the members of the Board, its Chair and the Commission;

c) de communicatie met andere instellingen en het brede publiek;

(c) communication with other institutions and the public;

d) het gebruik van elektronische middelen voor interne en externe communicatie;

(d) the use of electronic means for the internal and external communication;

e) de vertaling van relevante informatie;

(e) the translation of relevant information;

f) de voorbereiding en follow-up van de bijeenkomsten van het Comité;

(f) the preparation and follow-up of the meetings of the Board;

g) de voorbereiding, opstelling en bekendmaking van adviezen, besluiten inzake beslechting van geschillen tussen toezichthoudende autoriteiten, en andere teksten die het Comité vaststelt.

(g) the preparation, drafting and publication of opinions, decisions on the settlement of disputes between supervisory authorities and other texts adopted by the Board.

Overwegingen laat een reactie achter
Overwegingen

(140) Het Comité dient te worden bijgestaan door een secretariaat dat door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming wordt georganiseerd. De personeelsleden van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming die betrokken zijn bij de uitvoering van de taken die krachtens deze verordening aan het Comité zijn opgedragen, dienen hun taken uitsluitend te verrichten volgens de instructies van de voorzitter van het Comité, en zij dienen aan hem verslag uit te brengen.

(140) The Board should be assisted by a secretariat provided by the European Data Protection Supervisor. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation should perform its tasks exclusively under the instructions of, and report to, the Chair of the Board.

laat een reactie achter
[js-disqus]