Navigácia
GDPR > Článok 75. Sekretariát
Download PDF

Článok 75 GDPR. Sekretariát

Article 75 GDPR. Secretariat

1. Výbor má sekretariát, ktorý mu poskytuje európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

1. The Board shall have a secretariat, which shall be provided by the European Data Protection Supervisor.

2. Sekretariát plní svoje úlohy výlučne na základe pokynov predsedu výboru.

2. The secretariat shall perform its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

3. Personál európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktorý sa zapája do plnenia úloh uložených týmto nariadením výboru, je súčasťou inej hierarchickej štruktúry ako personál, ktorý plní úlohy uložené európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

3. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation shall be subject to separate reporting lines from the staff involved in carrying out tasks conferred on the European Data Protection Supervisor.

4. V prípade potreby výbor a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vypracujú a uverejnia memorandum o porozumení, ktorým sa vykonáva tento článok, v ktorom sa určia podmienky ich spolupráce a ktorý sa vzťahuje na personál európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktorý sa zapája do plnenia úloh uložených týmto nariadením výboru.

4. Where appropriate, the Board and the European Data Protection Supervisor shall establish and publish a Memorandum of Understanding implementing this Article, determining the terms of their cooperation, and applicable to the staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation.

5. Sekretariát poskytuje výboru analytickú, administratívnu a logistickú podporu.

5. The secretariat shall provide analytical, administrative and logistical support to the Board.

6. Sekretariát je zodpovedný najmä za:

6. The secretariat shall be responsible in particular for:

a) plnenie každodenných úloh výboru;

(a) the day-to-day business of the Board;

b) komunikáciu medzi členmi výboru, jeho predsedom a Komisiou;

(b) communication between the members of the Board, its Chair and the Commission;

c) komunikáciu s ostatnými inštitúciami a verejnosťou;

(c) communication with other institutions and the public;

d) používanie elektronických prostriedkov na internú a externú komunikáciu;

(d) the use of electronic means for the internal and external communication;

e) preklady relevantných informácií;

(e) the translation of relevant information;

f) prípravu zasadnutí výboru a za opatrenia nadväzujúce na tieto zasadnutia;

(f) the preparation and follow-up of the meetings of the Board;

g) prípravu, formulovanie a uverejňovanie stanovísk, rozhodnutí o urovnaní sporov medzi dozornými orgánmi a iných textov prijatých výborom.

(g) the preparation, drafting and publication of opinions, decisions on the settlement of disputes between supervisory authorities and other texts adopted by the Board.

Odôvodnenia Zanechať komentár
Odôvodnenia

(140) Výboru by mal pomáhať sekretariát európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Personál európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktorý sa zapája do plnenia úloh uložených týmto nariadením výboru, by mal plniť svoje úlohy výlučne na základe pokynov predsedu výboru a zodpovedať sa výlučne jemu.

(140) The Board should be assisted by a secretariat provided by the European Data Protection Supervisor. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation should perform its tasks exclusively under the instructions of, and report to, the Chair of the Board.

Zanechať komentár
[js-disqus]