Navigacija
SUVP (GDPR) > Člen 75. Sekretariat
Prenos PDF

Člen 75 SUVP (GDPR). Sekretariat

Article 75 GDPR. Secretariat

1. Odboru pomaga sekretariat, ki ga zagotovi Evropski nadzornik za varstvo podatkov.

1. The Board shall have a secretariat, which shall be provided by the European Data Protection Supervisor.

2. Sekretariat opravlja svoje naloge izključno po navodilih predsednika odbora.

2. The secretariat shall perform its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

3. Linija poročanja osebja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ki opravlja naloge, ki so v skladu s to uredbo dodeljene odboru, je ločena od linije poročanja osebja, ki opravlja naloge, dodeljene Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov.

3. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation shall be subject to separate reporting lines from the staff involved in carrying out tasks conferred on the European Data Protection Supervisor.

4. Kjer je to ustrezno, odbor in Evropski nadzornik za varstvo podatkov pripravita in objavita memorandum o soglasju o izvajanju tega člena, v katerem so določeni pogoji njunega sodelovanja in ki ga uporablja osebje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ki opravlja naloge, ki so s to uredbo dodeljene odboru.

4. Where appropriate, the Board and the European Data Protection Supervisor shall establish and publish a Memorandum of Understanding implementing this Article, determining the terms of their cooperation, and applicable to the staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation.

5. Sekretariat zagotavlja analitično, upravno in logistično podporo odboru.

5. The secretariat shall provide analytical, administrative and logistical support to the Board.

6. Sekretariat je odgovoren zlasti za:

6. The secretariat shall be responsible in particular for:

(a) vsakodnevno poslovanje odbora;

(a) the day-to-day business of the Board;

(b) komunikacijo med člani odbora, njegovim predsednikom in Komisijo;

(b) communication between the members of the Board, its Chair and the Commission;

(c) komunikacijo z drugimi institucijami in javnostjo;

(c) communication with other institutions and the public;

(d) uporabo elektronskih sredstev za notranjo in zunanjo komunikacijo;

(d) the use of electronic means for the internal and external communication;

(e) prevod pomembnih informacij;

(e) the translation of relevant information;

(f) pripravo sestankov odbora in nadaljnje ukrepanje po njih;

(f) the preparation and follow-up of the meetings of the Board;

(g) pripravo, oblikovanje osnutkov ter objavo mnenj, odločitev o reševanju sporov med nadzornimi organi in drugih besedil, ki jih sprejme odbor.

(g) the preparation, drafting and publication of opinions, decisions on the settlement of disputes between supervisory authorities and other texts adopted by the Board.

Uvodne izjave Pustite komentar
Uvodne izjave

(140) Odboru bi moral pomagati sekretariat, ki ga zagotovi Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Osebje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ki opravlja naloge, ki so v skladu s to uredbo dodeljene odboru, bi moralo svoje naloge opravljati izključno po navodilih predsednika odbora in temu tudi poročati.

(140) The Board should be assisted by a secretariat provided by the European Data Protection Supervisor. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation should perform its tasks exclusively under the instructions of, and report to, the Chair of the Board.

Pustite komentar
[js-disqus]