Navigáció
GDPR > 75. cikk. Titkárság
Letöltés PDF

75. cikk GDPR. Titkárság

Article 75 GDPR. Secretariat

(1) A Testület titkársággal rendelkezik, amelyet az európai adatvédelmi biztos biztosít.

1. The Board shall have a secretariat, which shall be provided by the European Data Protection Supervisor.

(2) A titkárság kizárólag a Testület elnökének utasításai alapján végzi a feladatait.

2. The secretariat shall perform its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

(3) Az európai adatvédelmi biztos azon alkalmazottait, akik az e rendelettel a Testületre ruházott feladatok ellátásában részt vesznek, az európai adatvédelmi biztosra ruházott feladatok ellátásában részt vevő alkalmazottaktól eltérő függelmi rendszerben kell alkalmazni.

3. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation shall be subject to separate reporting lines from the staff involved in carrying out tasks conferred on the European Data Protection Supervisor.

(4) A Testület és az európai adatvédelmi biztos adott esetben e cikk végrehajtásáról egyetértési megállapodást kötnek, amelyet közzétesznek, és ebben rendelkeznek együttműködésük feltételeiről; e megállapodást kell alkalmazni az európai adatvédelmi biztos hivatalának azon alkalmazottaira, akik részt vesznek az e rendelettel a Testületre ruházott feladatok ellátásában.

4. Where appropriate, the Board and the European Data Protection Supervisor shall establish and publish a Memorandum of Understanding implementing this Article, determining the terms of their cooperation, and applicable to the staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation.

(5) A titkárság elemzési, igazgatási és logisztikai támogatást nyújt a Testületnek.

5. The secretariat shall provide analytical, administrative and logistical support to the Board.

(6) A titkárság különösen a következőkért felel:

6. The secretariat shall be responsible in particular for:

a) a Testület napi működése;

(a) the day-to-day business of the Board;

b) a Testület tagjai, elnöke és a Bizottság közötti kommunikáció,

(b) communication between the members of the Board, its Chair and the Commission;

c) a más intézményekkel és a nyilvánossággal folytatott kommunikáció;

(c) communication with other institutions and the public;

d) az elektronikus eszközök használata a belső és külső kommunikáció céljára;

(d) the use of electronic means for the internal and external communication;

e) a releváns információk fordítása;

(e) the translation of relevant information;

f) a Testület üléseinek előkészítése és az azokat követő intézkedések;

(f) the preparation and follow-up of the meetings of the Board;

g) a Testület által elfogadott vélemények, a felügyeleti hatóságok közötti viták rendezéséről szóló döntések és egyéb szövegek előkészítése, szövegezése és közzététele.

(g) the preparation, drafting and publication of opinions, decisions on the settlement of disputes between supervisory authorities and other texts adopted by the Board.

Preambulumbekezdése Szólj hozzá
Preambulumbekezdése

(140) A Testületet az európai adatvédelmi biztos által biztosított titkárság segíti. Az európai adatvédelmi biztos mellett dolgozó alkalmazottak, akik az e rendelettel a Testületre ruházott feladatokat végeznek, feladataik elvégzése tekintetében kizárólag a Testület elnökének utasításai alapján járhatnak el, és kizárólag neki tartoznak felelősséggel.

(140) The Board should be assisted by a secretariat provided by the European Data Protection Supervisor. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation should perform its tasks exclusively under the instructions of, and report to, the Chair of the Board.

Szólj hozzá
[js-disqus]