Navigering
GDPR > Artikel 75. Sekretariatet
Hämta PDF

Artikel 75 GDPR. Sekretariatet

Article 75 GDPR. Secretariat

1. Styrelsen ska förfoga över ett sekretariat som ska tillhandahållas av Europeiska datatillsynsmannen.

1. The Board shall have a secretariat, which shall be provided by the European Data Protection Supervisor.

2. Sekretariatet ska utföra sina uppgifter enbart under ledning av ordföranden för styrelsen.

2. The secretariat shall perform its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

3. Den personal vid Europeiska datatillsynsmannen som utför de uppgifter som styrelsen tilldelas genom denna förordning ska följa separata rapporteringsvägar från den personal som utför de uppgifter som Europeiska datatillsynsmannen tilldelas.

3. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation shall be subject to separate reporting lines from the staff involved in carrying out tasks conferred on the European Data Protection Supervisor.

4. När så är lämpligt ska styrelsen och Europeiska datatillsynsmannen fastställa och offentliggöra ett samförståndsavtal för genomförande av denna artikel, som fastställer villkoren för deras samarbete, och som ska tillämpas på den personal vid Europeiska datatillsynsmannen som utför de uppgifter som styrelsen tilldelas genom denna förordning.

4. Where appropriate, the Board and the European Data Protection Supervisor shall establish and publish a Memorandum of Understanding implementing this Article, determining the terms of their cooperation, and applicable to the staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation.

5. Sekretariatet ska förse styrelsen med analysstöd samt administrativt och logistiskt stöd.

5. The secretariat shall provide analytical, administrative and logistical support to the Board.

6. Sekretariatet ska särskilt ansvara för

6. The secretariat shall be responsible in particular for:

a) styrelsens löpande arbete,

(a) the day-to-day business of the Board;

b) kommunikationen mellan styrelsens ledamöter, dess ordförande och kommissionen,

(b) communication between the members of the Board, its Chair and the Commission;

c) kommunikationen med andra institutioner och med allmänheten,

(c) communication with other institutions and the public;

d) användningen av elektroniska medel för intern och extern kommunikation,

(d) the use of electronic means for the internal and external communication;

e) översättning av relevant information,

(e) the translation of relevant information;

f) förberedelser och uppföljning av styrelsens möten,

(f) the preparation and follow-up of the meetings of the Board;

g) förberedelse, sammanställning och offentliggörande av yttranden, beslut om lösning av tvister mellan tillsynsmyndigheter och andra texter som antas av styrelsen.

(g) the preparation, drafting and publication of opinions, decisions on the settlement of disputes between supervisory authorities and other texts adopted by the Board.

Skälen Lämna en kommentar
Skälen

(140) Styrelsen bör biträdas av ett sekretariat som tillhandahålls av Europeiska datatillsynsmannen. Den personal vid Europeiska datatillsynsmannen som medverkar i utförandet av de uppgifter som enligt denna förordning anförtros styrelsen bör för sina uppgifter uteslutande ta emot instruktioner från styrelsens ordförande och rapportera till denne.

(140) The Board should be assisted by a secretariat provided by the European Data Protection Supervisor. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation should perform its tasks exclusively under the instructions of, and report to, the Chair of the Board.

Lämna en kommentar
[js-disqus]