Навигация
GDPR > Член 75. Секретариат
Изтегляне на PDF

Член 75 GDPR. Секретариат

Article 75 GDPR. Secretariat

1. Комитетът разполага със секретариат, който се осигурява от Европейския надзорен орган по защита на данните.

1. The Board shall have a secretariat, which shall be provided by the European Data Protection Supervisor.

2. Секретариатът изпълнява задачите си изключително под ръководството на председателя на Комитета.

2. The secretariat shall perform its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

3. Служителите на Европейския надзорен орган по защита на данните, участващи в изпълнението на задачи, възложени на Комитета с настоящия регламент, са организационно отделени от служителите, участващи в изпълнението на задачи, възложени на Европейския надзорен орган по защита на данните.

3. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation shall be subject to separate reporting lines from the staff involved in carrying out tasks conferred on the European Data Protection Supervisor.

4. Когато е целесъобразно, Комитетът и Европейският надзорен орган по защита на данните изготвят и публикуват меморандум за разбирателство за прилагане на настоящия член, в който се определят условията за сътрудничеството помежду им и който се прилага за служителите на Европейския надзорен орган по защита на данните, участващи в изпълнението на задачи, възложени на Комитета с настоящия регламент.

4. Where appropriate, the Board and the European Data Protection Supervisor shall establish and publish a Memorandum of Understanding implementing this Article, determining the terms of their cooperation, and applicable to the staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation.

5. Секретариатът предоставя аналитична, административна и логистична подкрепа на Комитета.

5. The secretariat shall provide analytical, administrative and logistical support to the Board.

6. Секретариатът отговаря по-специално за:

6. The secretariat shall be responsible in particular for:

a) ежедневната работа на Комитета;

(a) the day-to-day business of the Board;

б) комуникацията между членовете на Комитета, неговия председател и Комисията;

(b) communication between the members of the Board, its Chair and the Commission;

в) комуникацията с други институции и с обществеността;

(c) communication with other institutions and the public;

г) използването на електронни средства за вътрешна и външна комуникация;

(d) the use of electronic means for the internal and external communication;

д) превода на значима информация;

(e) the translation of relevant information;

е) подготовката на заседанията на Комитета и последващите действия във връзка с тях;

(f) the preparation and follow-up of the meetings of the Board;

ж) подготовката, изготвянето и публикуването на становища, решения относно уреждането на спорове между надзорни органи и други текстове, приети от Комитета.

(g) the preparation, drafting and publication of opinions, decisions on the settlement of disputes between supervisory authorities and other texts adopted by the Board.

Съображения Оставете коментар
Съображения

(140) Комитетът следва да бъде подпомаган от секретариат, осигурен от Европейския надзорен орган по защита на данните. Служителите на Европейския надзорен орган по защита на данните, участващи в изпълнението на задачите, възложени на Комитета с настоящия регламент, следва да ги изпълняват изключително под ръководството на председателя на Комитета и да се отчитат пред него.

(140) The Board should be assisted by a secretariat provided by the European Data Protection Supervisor. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation should perform its tasks exclusively under the instructions of, and report to, the Chair of the Board.

Оставете коментар
[js-disqus]