Nascleanúint
RGCS (GDPR) > Airteagal 75. An Rúnaíocht
Íoslódáil PDF

Airteagal 75 RGCS (GDPR). An Rúnaíocht

Article 75 GDPR. Secretariat

1. Beidh rúnaíocht ag an mBord Eorpach um Chosaint Sonraí, a sholáthróidh an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.

1. The Board shall have a secretariat, which shall be provided by the European Data Protection Supervisor.

2. Déanfaidh an rúnaíocht na cúraimí a bheidh uirthi a chomhlíonadh go heisiach faoi threoracha Chathaoirleach an Bhoird.

2. The secretariat shall perform its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

3. Foireann sin an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí a bheidh bainteach le cur i gcrích na gcúraimí a chuirfear ar an mBord faoin Rialachán seo a chur i gcrích, beidh sí faoi réir línte tuairiscithe ar leithligh seachas na cinn a bheidh ar an bhfoireann a bheidh bainteach le cur i gcrích na gcúraimí a chuirfear ar an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.

3. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation shall be subject to separate reporting lines from the staff involved in carrying out tasks conferred on the European Data Protection Supervisor.

4. I gcás inarb iomchuí, déanfaidh an Bord agus an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí, meabhrán tuisceana a bhunú agus a fhoilsiú, lena gcuirfear an tAirteagal seo chun feidhme, lena gcinnteofar téarmaí an chomhair eatarthu, agus a bheidh infheidhme maidir le foireann rúnaíocht an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí a bheidh bainteach le cur i gcrích na gcúraimí a chuirfear ar an mBord faoin Rialachán seo.

4. Where appropriate, the Board and the European Data Protection Supervisor shall establish and publish a Memorandum of Understanding implementing this Article, determining the terms of their cooperation, and applicable to the staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation.

5. Soláthróidh an rúnaíocht tacaíocht anailíseach, riaracháin agus lóistíochúil don Bhord.

5. The secretariat shall provide analytical, administrative and logistical support to the Board.

6. Beidh freagracht ar an rúnaíocht as an méid seo a leanas, go háirithe:

6. The secretariat shall be responsible in particular for:

(a) gnó laethúil an Bhoird;

(a) the day-to-day business of the Board;

(b) an chumarsáid idir comhaltaí an Bhoird, a Cathaoirleach agus an Coimisiún;

(b) communication between the members of the Board, its Chair and the Commission;

(c) cumarsáid le hinstitiúidí eile agus leis an bpobal;

(c) communication with other institutions and the public;

(d) úsáid modhanna leictreonacha don chumarsáid inmheánach agus sheachtrach;

(d) the use of electronic means for the internal and external communication;

(e) faisnéis ábhartha a aistriú;

(e) the translation of relevant information;

(f) cruinnithe an Bhoird a ullmhú agus bearta leantacha a dhéanamh i ndáil leo;

(f) the preparation and follow-up of the meetings of the Board;

(g) tuairimí, cinntí ar réiteach díospóidí idir údaráis mhaoirseachta agus téacsanna eile a ghlacfaidh an Bord a ullmhú, a dhréachtú agus a fhoilsiú.

(g) the preparation, drafting and publication of opinions, decisions on the settlement of disputes between supervisory authorities and other texts adopted by the Board.

Recitals Leave a comment
Recitals

(140) Ba cheart do rúnaíocht arna soláthar ag an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí cúnamh a thabhairt don Bhord. Maidir le foireann an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí atá bainteach leis na cúraimí a thugtar don Bhord leis an Rialachán seo a chur i gcrích, ba cheart di na cúraimí atá uirthi a chomhlíonadh go heisiach faoi threoracha Chathaoirleach an Bhoird agus ba cheart di tuarascáil a chur chuig an gCathaoirleach sin.

(140) The Board should be assisted by a secretariat provided by the European Data Protection Supervisor. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation should perform its tasks exclusively under the instructions of, and report to, the Chair of the Board.

Leave a comment
[js-disqus]