Navigācija
VDAR (GDPR) > 96 pants. Saistība ar iepriekš noslēgtiem nolīgumiem
Lejupielādēt kā PDF

96 pants VDAR. Saistība ar iepriekš noslēgtiem nolīgumiem

Article 96 GDPR. Relationship with previously concluded Agreements

Starptautiskie nolīgumi, kuri ietver personas datu nosūtīšanu uz trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām un kurus dalībvalstis ir noslēgušas pirms 2016. gada 24. maija, un kuri ir saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, kas ir piemērojami pirms minētās dienas, paliek spēkā līdz brīdim, kad tie tiek grozīti, aizstāti vai atcelti.

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.