Navigasjon
GDPR > Artikkel 96. Forhold til tidligere inngåtte avtaler
Last ned PDF

Artikkel 96 GDPR. Forhold til tidligere inngåtte avtaler

Article 96 GDPR. Relationship with previously concluded Agreements

Internasjonale avtaler som omfatter overføring av personopplysninger til tredjestater eller internasjonale organisasjoner, som medlemsstatene har inngått før 24. mai 2016, og som er i samsvar med unionsretten som gjaldt før nevnte dato, får fortsatt anvendelse fram til de endres, erstattes eller oppheves.

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.