Navigatsioon
GDPR > Artikkel 96. Seos varem sõlmitud lepingutega
Allalaadimine

Artikkel 96 GDPR. Seos varem sõlmitud lepingutega

Article 96 GDPR. Relationship with previously concluded Agreements

Isikuandmete kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele edastamist hõlmavad rahvusvahelised lepingud, mille liikmesriigid sõlmisid enne 24. maid 2016 ja mis on vastavuses enne nimetatud kuupäeva kohaldatava liidu õigusega, jäävad jõusse kuni nende muutmise, asendamise või tühistamiseni.

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.