Navigering
GDPR > Artikel 96. Förhållande till tidigare ingångna avtal
Hämta PDF

Artikel 96 GDPR. Förhållande till tidigare ingångna avtal

Article 96 GDPR. Relationship with previously concluded Agreements

De internationella avtal som rör överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer som ingicks av medlemsstaterna före den 24 maj 2016 och som är förenliga med unionsrätten i dess lydelse innan detta datum, ska fortsätta att gälla tills de ändras, ersätts eller återkallas.

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.