Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Článek 96. Vztah k dříve uzavřeným dohodám
Stáhnout

Článek 96 ONOOÚ (GDPR). Vztah k dříve uzavřeným dohodám

Article 96 GDPR. Relationship with previously concluded Agreements

Mezinárodní dohody zahrnující předávání osobních údajů do třetích zemí či mezinárodním organizacím, které byly uzavřeny členskými státy přede dnem 24. května 2016 a jsou v souladu s právem Unie použitelným před tímto dnem, zůstávají v platnosti, dokud nebudou změněny, nahrazeny či zrušeny.

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.