Πλοήγηση
GDPR > Άρθρο 96. Σχέση με συμφωνίες που έχουν συναφθεί παλαιότερα
Μεταφόρτωση

Άρθρο 96 GDPR. Σχέση με συμφωνίες που έχουν συναφθεί παλαιότερα

Article 96 GDPR. Relationship with previously concluded Agreements

Διεθνείς συμφωνίες που περιλαμβάνουν τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς οι οποίες συνήφθησαν από τα κράτη μέλη πριν από τις 24 Μαΐου 2016, και οι οποίες είναι συμβατές προς το εφαρμόσιμο πριν από την εν λόγω ημερομηνία ενωσιακό δίκαιο, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή ανακληθούν.

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.