Navigácia
GDPR > Článok 96. Vzťah k dohodám uzavretým v minulosti
Download PDF

Článok 96 GDPR. Vzťah k dohodám uzavretým v minulosti

Article 96 GDPR. Relationship with previously concluded Agreements

Medzinárodné dohody, ktoré zahŕňajú prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, ktoré uzavreli členské štáty pred 24. májom 2016 a ktoré sú v súlade s právom Únie uplatniteľným pred uvedeným dátumom, zostávajú v platnosti až do ich zmeny, nahradenia alebo zrušenia.

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.