Navigering
GDPR > Artikel 73. Ordförande
Hämta PDF

Artikel 73 GDPR. Ordförande

Article 73 GDPR. Chair

1. Styrelsen ska med enkel majoritet välja en ordförande och två vice ordförande bland sina ledamöter.

1. The Board shall elect a chair and two deputy chairs from amongst its members by simple majority.

2. Ordförandens och de vice ordförandenas mandattid ska vara fem år och kunna förnyas en gång.

2. The term of office of the Chair and of the deputy chairs shall be five years and be renewable once.