Πλοήγηση
GDPR > Άρθρο 73. Πρόεδρος
Μεταφόρτωση

Άρθρο 73 GDPR. Πρόεδρος

Article 73 GDPR. Chair

1. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εκλέγει έναν Πρόεδρο και δύο αναπληρωτές προέδρους μεταξύ των μελών του με απλή πλειοψηφία.

1. The Board shall elect a chair and two deputy chairs from amongst its members by simple majority.

2. Η διάρκεια της θητείας του Προέδρου και των αναπληρωτών προέδρων είναι πενταετής και είναι ανανεώσιμη άπαξ.

2. The term of office of the Chair and of the deputy chairs shall be five years and be renewable once.