Navigácia
GDPR > Článok 73. Predseda
Download PDF

Článok 73 GDPR. Predseda

Article 73 GDPR. Chair

1. Výbor si jednoduchou väčšinou volí spomedzi svojich členov predsedu a dvoch podpredsedov.

1. The Board shall elect a chair and two deputy chairs from amongst its members by simple majority.

2. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedov je päť rokov a je jedenkrát obnoviteľné.

2. The term of office of the Chair and of the deputy chairs shall be five years and be renewable once.