Navigácia
GDPR > Článok 67. Výmena informácií
Download PDF

Článok 67 GDPR. Výmena informácií

Article 67 GDPR. Exchange of information

Komisia môže prijať vykonávacie akty so všeobecným rozsahom pôsobnosti s cieľom spresniť úpravu výmeny informácií elektronickými prostriedkami medzi dozornými orgánmi navzájom a medzi dozornými orgánmi a výborom, najmä štandardizovaný formát uvedený v článku 64.

The Commission may adopt implementing acts of general scope in order to specify the arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board, in particular the standardised format referred to in Article 64.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 93 ods. 2.

Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

Súvisiace texty