Navigatsioon
GDPR > Artikkel 67. Teabevahetus
Allalaadimine

Artikkel 67 GDPR. Teabevahetus

Article 67 GDPR. Exchange of information

Komisjon võib vastu võtta üldist laadi rakendusaktid, et määrata kindlaks järelevalveasutuste omavahelise ning järelevalveasutuste ja Euroopa Andmekaitsenõukogu vahelise elektroonilise teabevahetuse korraldus, eelkõige artiklis 64 osutatud tüüpvorm.

The Commission may adopt implementing acts of general scope in order to specify the arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board, in particular the standardised format referred to in Article 64.

Ühendused

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 93 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

Ühendused